Barwny, dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy - Stauber PU TOP opakowanie

Stauber PU TOP

STAUBER PU TOP jest elastycznym, dwuskładnikowym nawierzchniowym lakierem poliuretanowym o uniwersalnym zastosowaniu.

Szczególne właściwości produktu:

 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • paroprzepuszczalny, elastyczny
 • ogranicza wnikanie w beton roztworów chlorków, azotanów,
  siarczanów
 • wysoka odporność na promieniowanie UV
 • wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
 • odporny na zmienne warunki atmosferyczne, mrozoodporny
 • można stosować jako samodzielny system jednowarstwowy

Opakowanie 12kg

STAUBER PU TOP jest stosowany jako:

 • warstwa zamykająca na podłożach mineralnych ograniczająca wnikanie substancji szkodliwych w podłoże
 • warstwa nawierzchniowa odporna na promieniowanie UV
 • warstwa nawierzchniowa zmywalna na ściany i podłogi

Obszar zastosowania:

 • budownictwo przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, pomieszczenia techniczne, warsztaty
 • budownictwo ogólne: parkingi podziemne, piwnice, garaże, balkony
 • oczyszczalnie ścieków, zbiorniki retencyjne

Podłoże

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:

 • podłoże musi być nośne i mieć odpowiednią wytrzymałość: beton klasy co najmniej C20/25; wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” ≥ 1,5 MPa. Beton wysezonowany.
 • podłoże musi być suche, czyste bez zanieczyszczeń pogarszających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej. Pył, luźne i niezwiązane cząstki należy całkowicie usunąć na całej powierzchni najlepiej przy użyciu odkurzacza
 • podłoże musi być równe, nieprzemarznięte, nieodkształcalne
 • zaleca się przygotować podłoże za pomocą obróbki mechanicznej poprzez szlifowanie. Po zakończeniu obróbki mechanicznej podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć
 • bardzo chłonne podłoża można zagruntować żywicą epoksydową np.: Stauber EP 100 lub trudne i wilgotne podłoża Stauber EP TE zgodnie z zapisami w kartach technicznych produktów
 • podłoża porowate i nierówne wygładzić za pomocą masy szpachlowej sporządzonej z żywicy epoksydowej Stauber EP 100 lub Stauber EP TE z piaskiem kwarcowym
 • materiału nie można aplikować na podłoża na bazie gipsu

Przygotowanie produktu

STAUBER PU TOP jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). Zamieszać wstępnie składnik A, następnie dodać składnik B zachowując właściwe proporcje składników podane na opakowaniach. Mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. Proporcje mieszania komponentu A i B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Dokładnie wymieszać przy brzegach i na dnie pojemnika. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła. Mieszaninę pozostawić w pojemniku na 15 min. w celu wstępnego przereagowania składników. Po ponownym zamieszaniu materiał jest gotowy do aplikacji.

Aplikacja produktu

Materiał nanosić równomiernie na podłoże za pomocą wałka (unikać przegrubień warstwy co może prowadzić do zaburzenia procesu wiązania i utwardzania powłoki). Podczas wykonywania prac jak i na etapie wysychania, wiązania i utwardzania powłoki należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia (materiał posiada charakterystyczny, intensywny zapach). Należy unikać przeciągów i bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Nierównomierne nałożenie materiału, zbyt duża wilgotność powietrza, za niskie temperatury mogą prowadzić do pogorszenia estetyki powierzchni.

Nie rozprowadzać materiału na podłożu przy pomocy ząbkowanej pacy, regulowanej rakli metalowej lub zacieraczki gumowej. Unikać prac przy rosnącej temperaturze podłoża. W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C i wilgotności względnej powietrza > 80% prosimy o kontakt z doradcą technicznym. Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o minimum 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni powłoki. Wraz ze spadkiem temperatury, proces utwardzania ulega wydłużeniu. Temperatura otoczenia powinna wynosić od +5 do +30°C. Minimalna temperatura materiału +15°C. Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.

Pielęgnacja i czas schnięcia

Świeżo ułożony materiał musi być chroniony przed wilgocią i bezpośrednim działaniem wody, przez co najmniej 24 godziny od momentu skończenia aplikacji. W przypadku konieczności stosowania sztucznego nagrzewania, nie należy używać nagrzewnic gazowych. Podczas pracy takich urządzeń wydzielają się duże ilości wody i dwutlenku węgla w postaci pary wodnej, które w znaczny sposób zaburzają proces utwardzania żywicy.

Czas schnięcia w temp. [h]:

 • +5°C – ok. 5 h
 • +10°C – ok. 3 h
 • +20°C – ok. 1 h
 • +30°C – ok. 0,5 h

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia i urządzenia czyścić niezwłocznie po pracy acetonem lub ksylenem. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Postępowanie z odpadami

Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady bezpieczeństwa

Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie.

Inne

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Stauber Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Stauber Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Stauber Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej. Przedstawione dane są uśrednionymi wartościami przy temperaturze obróbki +20oC. Niższa temperatura opóźnia, natomiast wyższa przyspiesza przyrost wytrzymałości.

Baza lakier poliuretanowy
Gęstość (wg PN EN ISO 2811- 1:2012) [g/cm3] Składnik A: ok. 1,39
Składnik B: ok. 1,0
Mieszanina AB: ok. 1,30
Czas obróbki w temp. +20°C [h] ~ 3
Czas schnięcia w temp. [h]
+5°C
+10°C
+20°C
+30°C
ok. 5
ok. 3
ok. 1
ok. 0,5
Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV) powłoka bez zmian
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego, metodą „pull-off” [MPa] PN-EN 1542 > 2,5
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
temperatura podłoża
min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy
Stopień połysku półmat
Zużycie [kg/m2
/warstwę]
około 0,16 – 0,3