Uniwersalna żywica epoksydowa do zastosowań technicznych Stauber EP 100

Stauber EP 100

Uniwersalna żywica epoksydowa do zastosowań technicznych.

STAUBER EP 100 jest dwukomponentową, żywicą epoksydową bez zawartości rozpuszczalników o uniwersalnym zastosowaniu.

Szczególne właściwości produktu:

  • niska lepkość
  • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów itp.

STAUBER EP 100 służy do:

  • impregnacji i gruntowania wysezonowanych podłoży betonowych i jastrychów cementowych
  • wykonywania warstw wyrównawczych oraz jastrychów polimerowych
  • wykonywania warstw podkładowych w systemach z posypką z naturalnego lub barwionego kruszywa kwarcowego
  • kotwienia elementów w różnego typu podłożach

Uwaga ! nie stosować do warstw wykończeniowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wagowo. Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min.1,5 N/mm2), a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

STAUBER EP 100 jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max.400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny – ok. 2-3 min. W przypadku przygotowywania zapraw naprawczych, wyrównawczych oraz podkładowych do żywicy w trakcie jej mieszania należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza mineralnego.

 

APLIKACJA PRODUKTU

Warunki aplikacji:
– temperatura podłoża – min. +10˚C
– wilgotność względna powietrza – max. 75%
Uwaga! należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3˚C od temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

Przydatność do obróbki:
W temperaturze 20oC i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 30-35 min.
Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Przykłady zastosowań:Warstwa gruntująca
STAUBER EP 100 należy aplikować na podłoże w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do uzyskania stanu równomiernego i pełnego nasycenia.
W zależności od rodzaju docelowego rozwiązania posadzkowego świeżą powierzchnię można pozostawić gładką lub też zasypać frakcjonowanym kruszywem kwarcowym w ilości 0,50-1,50 kg/m2 (luźny zasyp) lub 3 kg/m2 (pełny zasyp).
Zużycie żywicy: 0,30-0,50 kg/m2 – w zależności od chłonności i klasy podłoża.

Warstwa podkładowa w systemach z posypką z kruszywa kwarcowego
STAUBER EP 100 wymieszany w proporcji 1:1 z kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2-0,8 mm należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą stalowej pacy, pozostawiając na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności.
Następnie powierzchnię całkowicie i równomiernie zasypać w zależności od docelowego rozwiązania posadzkowego naturalnym lub barwionym kruszywem kwarcowym o odpowiedniej frakcji (ok. 3,0 kg/m2). Po utwardzeniu nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować papierem ściernym i następnie całość odkurzyć.
Zużycie żywicy: 0,60 kg/m2


Jastrych epoksydowy
STAUBER EP 100 wymieszany w proporcji 1:5 do 1:10,
w zależności od frakcji użytego kruszywa, należy równomiernie rozprowadzić na zagruntowanym podłożu za pomocą stalowej pacy i następnie zatrzeć ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednolitej powierzchni.
Zużycie mieszanki na 1 mm warstwy : ok. 1,8 kg/m2
Uwaga! Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

Pielęgnacja i czas schnięcia:
Dopuszczenie do użytkowania w warunkach 20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :
– ruch pieszy – po 24 godzinach
– obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach
– całkowita odporność – po 7 dniach

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem. Związany materiał usuwać mechanicznie.

 

ZUŻYCIE

– jako żywica do gruntowania podłoża – 0,30-0,50 kg/m2 – w zależności od chłonności i klasy podłoża
– jako warstwa podkładowa w systemach z posypką z kruszywa kwarcowego – 0,60 kg/m2
– jastrych epoksydowy – zużycie mieszanki ok. 1,8 kg/m2/1 mm grubości warstwy

 

OPAKOWANIA

Pojemniki 20 kg (składnik A + B)

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem i wpływami bezpośredniego nasłonecznienia.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

STAUBER EP 100 sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

 

INNE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy STAUBER.
Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma STAUBER nie ma wpływu.

Baza żywica epoksydowa
Barwa żółtobrunatna
Proporcje mieszania składników:
(komp. A – komp. B)
100 : 37 wagowo
Gęstość ok.1,0 g/cm3
Czas zużycia w temp. +20°C – 100 g ok. 35 min.
Przyczepność po 28 dniach powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy
Wyrób zgodny z EN-13813