Polityka prywatności

1. Państwa prywatność

Spółka Stauber Sp. z o.o. traktuje Państwa prywatność priorytetowo, dlatego pragnie dołożyć wszelkich starań aby przekazywane przez Państwa dane osobowe, w celu realizacji zawieranych umów, zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Słowniczek

• „dane osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

• „administrator” (Administrator Danych Osobowych) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

• „przetwarzanie” – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

• „strona trzecia” (osoba trzecia) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

3. Administrator danych osobowych

3.1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Spółka Stauber Sp. z o.o. (dalej: ADO) z siedzibą w Łodzi (90-562), przy ul. Łąkowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, pod numerem KRS 0000721039; posiadająca numer NIP 7281010903; adres e-mail: biuro@stauber.pl oraz numer kontaktowy: +48 42 639 53 05.

3.2. ADO podejmuje decyzje w zakresie realizacji celów i daje gwarancję bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

3.3. ADO będzie zbierał, gromadził i przetwarzał Państwa dane osobowe, obejmujące informacje potrzebne dla zidentyfikowania Państwa jako konkretnej osobę, w celu realizacji zawieranych umów a szczegółowo opisanych w pkt. 5.2.

4. Przetwarzane informacje

4.1. ADO przetwarza Państwa dane osobowe w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony co do niezbędnego celu realizacji umowy.

4.2. ADO pozyskuje Państwa dane osobowe, o których mowa w pkt. 3.3. na dwa sposoby:
• z wykorzystaniem innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, w granicach dopuszczalnych przepisami prawa.
• bezpośredni od osoby, której dane dotyczą,

4.3. W przypadku korzystania przez Państwa ze strony internetowej: www.stauber.pl ADO może przetwarzać następujące dane osobowe:
• Imię i Nazwisko;
• Adres poczty elektronicznej;
• Numer telefonu kontaktowego;
• Nazwa i dane firmy;
• Adres dostawy.

5. Wykorzystanie Państwa danych osobowych (cel i zakres)

5.2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu realizacji zawieranych umów, w tym:
• świadczenia usługi bądź wzajemnej korespondencji;
• realizacji umów, w tym przekazywanie Państwu informacji na temat zamówienia;
• przygotowywania ofert;
• obsługi zgłoszeń do nas kierowanych np. reklamacji;
• kontaktowania się z Państwem telefonicznie, e-mailowo bądź za pomocą tradycyjnej poczty;
• celów podatkowych i rachunkowych, gdyż przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych;
• ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym w szczególności z Internetu, tworząc tym samym bazę danych Państwa dotyczących.

5.3. Nasza strona nie korzysta z plików cookies a także, nie jest przeznaczona dla dzieci, w związku z czym nie gromadzimy danych dotyczących dzieci, o ile wiemy, że mamy do czynienia z takimi danymi.

6. Zgodna na przetwarzanie danych osobowych:

6.1. Zgoda określona w art. 4 ust. 11 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – RODO) to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Zgodnie z ust. 32 preambuły ww. Rozporządzenia, elektroniczne pytanie o zgodę musi być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie.

6.2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana w przypadku, gdy dane będą przetwarzane:
• w związku z zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą;
• na podstawie przepisu prawa;
• w prawnie usprawiedliwionym celu ADO;
• w przypadku faktycznego interesu osoby, której dane dotyczą, gdy pozyskanie jej zgody jest konieczne, ale niemożliwe.

7. Zabezpieczenia danych osobowych

7.1. W celu zapewnienia Państwu należytej ochrony przetwarzania danych osobowych, w Spółce użyto środki zabezpieczające w postaci zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

7.2. ADO zabezpiecza Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Na mocy obowiązujących przepisów prawa przechowywanie Państwa danych osobowych trwa nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostaną wykorzystane i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania Państwa danych osobowych. Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależny jest również od cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

9. Prawo udostępniania Państwa danych osobowych innym podmiotom

ADO może ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim w następujących okolicznościach:
• korzystając ze współpracy z osobami trzecimi podczas realizacji umowy i wykonywania zamówień;
• działając na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia;
• udostępniając podmiotom zewnętrznym upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( w tym policji oraz innym organom ścigania);
• w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia roszczenia wobec Spółki ubezpieczycielowi lub w celu ochrony jej praw;
• spełniając wymogi prawne (również związane z nakazem sądowym) lub w celu wyegzekwowania lub wprowadzenia w życie jakichkolwiek porozumień zawartych z Państwem.

10. Obszar przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

11. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo wycofania zgody na ich przetwarzanie;
c. prawo żądania ich sprostowania;
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
g. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych (dane kontaktowe w punkcie 3.1.).

Prawo wycofania zgody:
W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu:
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień zawartych w ramach Polityki Prywatności Stauber Sp. z o.o., w szczególności w związku ze zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Spółki.

13. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności Stauber Sp. z o.o. dotycząca rzetelnego przetwarzania danych osobowych obowiązuje od 25 maja 2018 r.