Zaprawa PCC/SPCC (cementowo-polimerowa) do wypełniania ubytków 15 ÷ 50 mm powierzchni betonowych na bazie cementu siarczanoodpornego - Stauber PCC RM HS opakowanie

Stauber PCC RM HS

STAUBER PCC RM HS jest mineralną, 1-komponentową zaprawą na bazie cementu siarczanoodpornego, modyfikowaną polimerami. Produkt jest gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą, zawiera wypełniacze z kruszyw kwarcowych i bazaltowych o uziarnieniu do 4,0 mm, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone z włókien sztucznych i cyrkonowych.

Zakres stosowania:

 • powierzchnie poziome – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 15 do 50 mm
 • w przypadku powierzchni sufitowych grubość warstwy w jednym cyklu do 15 mm (miejscowo 25 mm)*
 • powierzchnie pionowe – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 15 do 30 mm, łączna grubość warstw 80 mm*

Szczególne właściwości produktu:

 • Do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN1504-3
 • Zawiera inhibitory korozji
 • Do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną STAUBER PCC ZH HS
  oraz do natrysku metodą mokrą
 • Ograniczony skurcz
 • Wysoka odporność na ścieranie
 • Mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • Odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295

STAUBER PCC RM HS stosowany jest do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych powierzchni betonowych, żelbetowych (również sprężonych) jako zaprawa reprofilacyjna (wypełniająca) powierzchnie przy zastosowaniu systemu naprawczego w przedziale grubości 15 ÷ 50 mm w następujących obszarach:

 • – infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty),
 • budownictwo kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), hydrotechniczne, energetyczne (np. chłodnie kominowe, kominy).

Podłoże

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone. Z powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy. Podłoże należy przygotować poprzez śrutowanie, szlifowanie, frezowanie, piaskowanie lub mycie pod ciśnieniem.

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest
spełnienie wymienionych zaleceń:

– podłoże wytrzymałe – wytrzymałość podłoża z betonu cementowego badana metodą „pull-off” – 1,5 MPa.

 • podłoże uszorstnione – kruszywo odkryć na wysokość co najmniej 2 mm metodą piaskowania, hydropiaskowania lub hydromonitoringu; w przypadku frezowania betonu powierzchnię obrobić metodą np. hydrodynamiczną w celu usunięcia nadbitych fragmentów betonu.
 • stal zbrojeniowa – z całej powierzchni skorodowanego pręta odkuć otulinę betonową na głębokość 1,5 do 2 cm, dokładnie oczyścić z rdzy i odkryć na końcach na długość do 20 mm poza obszar skorodowany; istotne jest aby nie zerwać połączenia między betonem a prętem; odkryte elementy stalowe oczyścić z zanieczyszczeń i rdzy do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1; bezpośrednio po oczyszczeniu nałożyć pierwszą i drugą warstwę antykorozyjną (karta produktu STAUBER PCC ZH HS).
 • podłoże czyste – powierzchnię betonową oczyścić z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń.
 • podłoże matowo – wilgotne – zwilżać podłoże wodą 3-5 h do 2 dni przed aplikacją w zależności od stopnia wilgotności podłoża oraz warunków atmosferycznych; powierzchnia betonowa jednolicie ciemna i matowa, bez przebarwień wynikających z wysychania powierzchni betonowej przez co najmniej 35 min od chwili zwilżenia naprawianego elementu oraz bez zastoin wody; w przypadku wystąpienia po 25 min miejscowo jasnych przebarwień (efekt wysychania) całą powierzchnię ponownie zwilżyć wodą; ewentualne zastoiny wody usunąć sprężonym powietrzem bez zanieczyszczeń olejem.

Przygotowanie produktu

Do przygotowania materiału należy stosować wyłącznie wolnoobrotowe mieszadło 300 obrotów/min.; mieszarkę przeciwbieżną typu PGM 80; urządzenie PG 90, PG 90 PLUS, Putzmeister S5 EV lub inne o takiej samej charakterystyce. Mieszanie ręczne przy użyciu kielni jest niedopuszczalne. Do mieszalnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy i mieszać 2 min., następnie zostawić zaprawę na czas „dojrzewania” 3 min. Po 3 min. „dojrzewania” należy ponownie mieszać zaprawę przez ok. 1 min. Tak przygotowana zaprawa nadaje się do nakładania metodą ręczną, pompowania, natrysku.

Należy stosować wyłącznie wodę wodociągową lub spełniającą wymagania PN-EN 206-1. Zalecana ilość wody 3,90 l (±0,2 l) /25 kg suchej mieszanki. Temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki i rodzaj mieszalnika mogą wpłynąć na zmianę ilość wody.

Aplikacja produktu

W przypadku nakładania ręcznego (powierzchnie pionowe, poziome i sufitowe) wykonać warstwę sczepną z materiału STAUBER PCC ZH HS. Zaprawę nanosić metodą „świeże na świeże”, przez mocne dociśnięcie zaprawy w celu zagęszczenia oraz usunięcia z niej powietrza. Metoda tynkarska jest niedopuszczalna (narzut zaprawy kielnią lub urządzeniem do tynkowania).

W przypadku natrysku metodą mokrą (powierzchnie pionowe
i sufitowe) nie należy stosować warstwy sczepnej.

Natrysk, pompowanie należy stosować przy zastosowaniu:

 • urządzenie np. PG 90, PG90 PLUS, Putzmaister S5 EV
 • pompa wyporowa typ 2L6 (średnia wydajność w przypadku zaprawy RM 50/4 HS – od 1,2 do1,4 t/h)
 • wąż DN 25; DN 35
 • narzutnica PG063/3; PM5005/1; dysza PU DN35 fi 15
 • zapotrzebowanie powietrza minimum 1,5 m3/min.; optymalnie 2 m3/min.
 • W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C prosimy o kontakt z doradcą technicznym.

Czas przydatności do użycia świeżej zaprawy zależy od
temperatury otoczenia, wody, materiału i wynosi np.:
– w przypadku temperatury 25°C – 25 min.
– w przypadku temperatury 7°C – 60 min.

Pielęgnacja i czas schnięcia

Bezpośrednio po ułożeniu dojrzewającą zaprawę oraz jej otoczenie należy przez 24 h utrzymywać w temperaturze powyżej 5°C. Świeżą zaprawę chronić przed wiatrem, przeciągiem, nasłonecznieniem.

Pielęgnację należy prowadzić przez 7 do 28 dni za pomocą: środka pielęgnacyjnego na bazie parafin lub akryli; wilgotnych mat (włóknina nieprzerwanie wilgotna), zraszania wodą.

Uwaga: temperatura wody używanej do pielęgnacji zaprawy powinna być zbliżona do temperatury otoczenia i wiążącej zaprawy – średnie odchylenie ± 5ºC. Zbyt duża różnica temperatury między górną, a dolną strefą wiążącej zaprawy może doprowadzić do powstawania rys.

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zużycie

Ok. 1,9 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Opakowania

Worek 25 kg wzmocniony folią PE. 48 worków x 25 kg =1200 kg na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety.

Magazynowanie i trwałość

Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

Postępowanie z odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych. Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement. Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Inne

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Stauber Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Stauber Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Stauber Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej. Przedstawione dane są uśrednionymi wartościami przy temperaturze obróbki +20°C. Niższa temperatura opóźnia, natomiast wyższa przyspiesza przyrost wytrzymałości.

Baza cement, kruszywo, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody 3,90 l (±0,2 l) na worek 25 kg
Konsystencja wymieszanej zaprawy plastyczna
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po:1 dniu / 7 dniach / 28 dniach / 90 dniach 12 / 40 / 55 / >55
Wytrzymałość na zginanie [MPa] po: 1 dniu / 7 dniach / 28 dniach / 90 dniach 2,5/ 6,0 / 8,7 / >8,7
Przyczepność zaprawy do stali zbrojeniowej żebrowanej Ø14 mm wg procedury Nr PB-TM-X2 [MPa] 20,0
Uziarnienie [mm] 0,06-4
Czas zachowania właściwości roboczych [min.] w temp. otoczenia: 5°C / 20°C / 25°C 60 / 35 / 25
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C określona zmianą wytrzymałości na ściskanie i zginanie 200 cykli
Skurcz po 90 dniach wg PN-EN 12617-4 [mm/m] ≤ 0,9
Stopień wodoszczelności wg PN88/B-06250 W 12
Absorpcja kapilarna [kg·m-2 ·h-0,5] <0,5
Moduł sprężystości przy ściskaniu [GPa] ≥ 20
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metodą „pull-off”[MPa] 2,0
Zawartość jonów chlorkowych[%] ≤ 0,05
Reakcja na ogień klasa A1