Mineralna warstwa sczepna i ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej na bazie cementu siarczanoodpornego - Stauber PCC ZH HS opakowanie

Stauber PCC ZH HS

STAUBER PCC ZH HS jest mineralną, 1-komponentową zaprawą na bazie cementu siarczanoodpornego, modyfikowaną polimerami. Produkt jest gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą.

Szczególne właściwości produktu:

 • Jednokomponentowa
 • Modyfikowana polimerami z dodatkiem inhibitorów korozji
 • Na bazie cementu siarczanoodpornego (C3A=0) Ograniczony skurcz
 • Bardzo dobra przyczepność do betonu i stali
 • Mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • Zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

STAUBER PCC ZH HS stosowany jest jako warstwa sczepna podczas naprawy konstrukcji betonowych/żelbetowych zaprawami o podwyższonej odporności na siarczany oraz jako zabezpieczanie prętów zbrojeniowych podczas naprawy infrastruktury hydrotechnicznej i kanalizacyjnej, Produkt stosowany jest:

– oczyszczalnie ścieków, infrastruktura (sieć) kanalizacyjna
– budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Podłoże

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone. Z powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy. Podłoże należy przygotować poprzez śrutowanie, szlifowanie, frezowanie, piaskowanie lub mycie pod ciśnieniem.

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża betonowego jest spełnienie wymienionych zaleceń:

 • podłoże wytrzymałe – wytrzymałość podłoża z betonu cementowego badana metodą „pull-off„ minimum 1,5 MPa.
 • podłoże uszorstnione – kruszywo odkryć na wysokość min. 2 mm metodą piaskowania lub hydromonitoringu. W przypadku frezowania betonu powierzchnię obrobić metodą śrutowania, piaskowania lub hydromonitoringu w celu usunięcia nadbitych fragmentów betonu i odkryj kruszywo na wysokość 2 mm.
 • podłoże czyste – powierzchnia betonowa wolna od luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, zastoin wody, plam, oleju i innych zanieczyszczeń.
 • podłoże matowo wilgotne – zwilżać podłoże wodą 3-5 h do 2 dni przed aplikacją w zależności od stopnia wilgotności podłoża oraz warunków atmosferycznych; powierzchnia betonowa jednolicie ciemna i matowa, bez przebarwień wynikających z wysychania powierzchni betonowej przez co najmniej 35 min. od chwili zwilżenia naprawianego elementu oraz bez zastoin wody; w przypadku wystąpienia po 25 min. miejscowo jasnych przebarwień (efekt wysychania) całą powierzchnię ponownie zwilżyć wodą; ewentualne zastoiny wody usunąć sprężonym powietrzem bez zanieczyszczeń olejem.
 • stal zbrojeniowa – odkryte elementy stalowe oczyść z zanieczyszczeń i rdzy do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1.

Przygotowanie produktu

Do przygotowania materiału należy stosować wyłącznie wolnoobrotowe mieszadło 300 obrotów/min; mieszarkę przeciwbieżną typu PGM 80 lub inne o takiej samej charakterystyce. Mieszanie ręczne przy użyciu kielni jest niedopuszczalne.

Do mieszalnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać zawartość worka i mieszać 2 min., następnie zostawić zaprawę na czas „dojrzewania” 3 min. Po 3 min. „dojrzewania” należy ponownie mieszać zaprawę przez ok. 1 min. Tak przygotowana zaprawa nadaje się do nakładania. Do mieszania zaprawy należy przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża. Należy stosować wodę wodociągową lub spełniającą wymagania PN-EN 206-1. Zalecana ilość wody: 7,50 l (±0,2 l) /25 kg suchej mieszanki. Temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki, rodzaj mieszalnika mogą dodatkowo wpłynąć na zmianę ilość wody.

Aplikacja produktu

Ochrona prętów zbrojeniowych przed korozją:
Zaprawę nanosić pędzlem, dokładnie ją rozprowadzając na odsłonięte, oczyszczone pręty zbrojeniowe. Wymagana liczba warstw: 2, grubość warstwy 1 mm. Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw: 2- 3 h. Przy aplikacji zwrócić szczególną uwagę na miejsca trudnodostępne.

Mostek sczepny:
Wilgotność podłoża (patrz punkt przygotowanie podłoża). Nanosić mostek sczepny przez wcieranie w podłoże pędzlem ławkowcem lub szczotką z twardym włosiem.

Wyczuwalny w trakcie wcierania opór świadczy o właściwej konsystencji zaprawy, „ślizganie się” zaprawy lub rozwadnianie w trakcie wcierania świadczy o nadmiarze wody na podłożu, wówczas taki materiał należy usunąć i przerwać pracę. Bezpośrednio na świeżo wtarty mostek sczepny nakładać zaprawę naprawczą lub mieszankę betonową zgodnie z zasadą „świeże na świeże”. W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej przed pokryciem jej zaprawą naprawczą lub betonem (np. kolejnego dnia roboczego) bezwzględnie należy usunąć materiał mechanicznie z podłoża. Pozostawiony materiał będzie działał rozdzielczo dla kolejnej warstwy zaprawy lub betonu. Podłoże ponownie należy przygotować wg punktu „Przygotowanie podłoża”. W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C prosimy o kontakt z doradcą technicznym.

Czas przydatności do użycia świeżej zaprawy zależy od temperatury otoczenia, wody, materiału i wynosi np.:
– w przypadku temperatury 25°C – 60 min
– w przypadku temperatury 7°C – 90 min

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zużycie

– jako warstwa sczepna – około 0,7 – 2,2 kg/m2
– jako zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia: około 0,2 kg/m pręta o średnicy 12 mm.

Opakowania

Worek 25 kg wzmocniony folią PE. 48 worków x 25 kg =1200 kg na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety.

Magazynowanie i trwałość

Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

Postępowanie z odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych. Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement. Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Inne

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Stauber Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Stauber Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Stauber Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej. Przedstawione dane są uśrednionymi wartościami przy temperaturze obróbki +20oC. Niższa temperatura opóźnia, natomiast wyższa przyspiesza przyrost wytrzymałości.

Baza cement, kruszywo, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody 7,50 l (±0,2 l) na worek 25 kg
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [MPa] ≥ 45,0
Przyczepność do podłoża betonowego [MPa] ≥ 2,0 (lub zerwanie w podłożu)
Przyczepność do podłoża ceglanego [MPa] ≥ 1,5 (lub zerwanie w podłożu)
Zawartość jonów chlorkowych[%] ≤ 0,05
Stan zbrojenia w otulinie z zaprawy [wg PN EN 480-14] pasywny