Zaprawa ochronna i naprawcza do wypełniania ubytków do 5 mm na bazie cementu siarczanoodpornego - Stauber OF HS opakowanie

Stauber OF HS

STAUBER OF HS jest mineralną, 1-komponentową zaprawą na bazie cementu siarczanoodpornego, modyfikowaną polimerami. Produkt jest gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą, zawiera wypełniacze z kruszyw kwarcowych i bazaltowych, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone z włókien sztucznych i cyrkonowych. Zakres stosowania – powierzchnie pionowe i sufitowe – grubość warstwy do 5 mm.

Szczególne właściwości produktu:

 • Do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN1504-3
 • Na bazie cementu siarczanoodpornego (C3A=0)
 • Do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną STAUBER PCC ZH HS oraz do natrysku metodą mokrą
 • Wodoszczelność W12 zgodnie z norma PN-88/B-06250
 • Można stosować w miejscach obciążeń w zakresie wartości pH od 4 do 12
 • Mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • Odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295

STAUBER OF HS stosowany jest do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych powierzchni żelbetowych, do naprawy oraz przedłużenia trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej, naprawy oraz przedłużenia trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej w następujących obszarach:
– oczyszczalnie ścieków, infrastruktura (sieć) kanalizacyjna
– budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka.

Podłoże

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone. Z powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy. Podłoże należy przygotować poprzez śrutowanie, szlifowanie, frezowanie, piaskowanie lub mycie pod ciśnieniem.

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:

– podłoże wytrzymałe

 • wytrzymałość podłoża z betonu cementowego badana metodą „pull-off” – 1,5 MPa.
 • podłoże uszorstnione – kruszywo odkryć na wysokość co najmniej 2 mm metodą piaskowania, hydropiaskowania lub hydromonitoringu; w przypadku frezowania betonu powierzchnię obrobić metodą np. hydrodynamiczną w celu usunięcia nadbitych fragmentów betonu.
 • stal zbrojeniowa – z całej powierzchni skorodowanego pręta odkuć otulinę betonową na głębokość 1,5 do 2 cm, dokładnie oczyścić z rdzy i odkryć na końcach na długość do 20 mm poza obszar skorodowany; istotne jest aby nie zerwać połączenia między betonem a prętem; odkryte elementy stalowe oczyścić z zanieczyszczeń i rdzy do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1; bezpośrednio po oczyszczeniu nałożyć pierwszą i drugą warstwę antykorozyjną (karta produktu STAUBER PCC ZH HS).
 • podłoże czyste – powierzchnię betonową oczyścić z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń.
 • podłoże matowo – wilgotne – zwilżać podłoże wodą 3-5 h do 2 dni przed aplikacją w zależności od stopnia wilgotności podłoża oraz warunków atmosferycznych; powierzchnia betonowa jednolicie ciemna i matowa, bez przebarwień wynikających z wysychania powierzchni betonowej przez co najmniej 35 min od chwili zwilżenia naprawianego elementu oraz bez zastoin wody; w przypadku wystąpienia po 25 min miejscowo jasnych przebarwień (efekt wysychania) całą powierzchnię ponownie zwilżyć wodą; ewentualne zastoiny wody usunąć sprężonym powietrzem bez zanieczyszczeń olejem.

Przygotowanie produktu

Do przygotowania materiału należy stosować wyłącznie wolnoobrotowe mieszadło 300 obrotów/min.; mieszarkę przeciwbieżną typu PGM 80; urządzenie PG 90, PG 90 PLUS, Putzmeister S5 EV lub inne o takiej samej charakterystyce. Mieszanie ręczne przy użyciu kielni jest niedopuszczalne.

Do mieszalnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy i mieszać 2 min., następnie zostawić zaprawę na czas „dojrzewania” 3 min. Po 3 min. „dojrzewania” należy ponownie mieszać zaprawę przez ok. 1 min. Tak przygotowana zaprawa nadaje się do nakładania metodą ręczną, pompowania, natrysku.

Należy stosować wyłącznie wodę wodociągową lub spełniającą wymagania PN-EN 206-1. Zalecana ilość wody 3,65 l (±0,2 l) /25 kg suchej mieszanki. Temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki i rodzaj mieszalnika mogą wpłynąć na zmianę ilość wody.

Aplikacja produktu

W przypadku nakładania ręcznego (powierzchnie pionowe, poziome i sufitowe) wykonać warstwę sczepną z materiału STAUBER PCC ZH HS. Zaprawę nanosić metodą „świeże na świeże”, przez mocne dociśnięcie zaprawy w celu zagęszczenia oraz usunięcia z niej powietrza. Metoda tynkarska jest niedopuszczalna (narzut zaprawy kielnią lub urządzeniem do tynkowania).

W przypadku natrysku metodą mokrą (powierzchnie pionowe i sufitowe) nie należy stosować warstwy sczepnej.

Natrysk, pompowanie należy stosować przy zastosowaniu: 

 • urządzenie np. PG 90, PG90 PLUS, Putzmaister S5 EV
 • pompa wyporowa typ 2L6 (średnia wydajność w przypadku zaprawy RM 50/4 HS – od 1,2 do1,4 t/h)
 • wąż DN 25; DN 35
 • narzutnica PG063/3; PM5005/1; dysza PU DN35 fi 15
 • zapotrzebowanie powietrza minimum 1,5 m3/min.; optymalnie 2 m3/min.

W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C prosimy o kontakt z doradcą technicznym. Czas przydatności do użycia świeżej zaprawy zależy od temperatury otoczenia, wody, materiału i wynosi np.:
– w przypadku temperatury 25°C – 25 min.
– w przypadku temperatury 7°C – 60 min.

Pielęgnacja i czas schnięcia

Bezpośrednio po ułożeniu dojrzewającą zaprawę oraz jej otoczenie należy przez 24 h utrzymywać w temperaturze powyżej 5°C. Świeżą zaprawę chronić przed wiatrem, przeciągiem, nasłonecznieniem. Pielęgnację należy prowadzić przez 7 do 28 dni za pomocą: środka pielęgnacyjnego na bazie parafin lub akryli; wilgotnych mat (włóknina nieprzerwanie wilgotna), zraszania wodą.

Uwaga: temperatura wody używanej do pielęgnacji zaprawy powinna być zbliżona do temperatury otoczenia i wiążącej zaprawy – średnie odchylenie ± 5ºC. Zbyt duża różnica temperatury między górną, a dolną strefą wiążącej zaprawy może doprowadzić do powstawania rys.

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zużycie

1,85 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy, 1850 kg/m3
– z 25 kg suchej mieszanki uzyskuje się ok. 13,5 l świeżej zaprawy

Opakowania

Worek 25 kg wzmocniony folią PE. 48 worków x 25 kg =1200 kg na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety.

Magazynowanie i trwałość

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych. Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement. Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Inne

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Stauber Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Stauber Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Stauber Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej. Przedstawione dane są uśrednionymi wartościami przy temperaturze obróbki +20oC. Niższa temperatura opóźnia, natomiast wyższa przyspiesza przyrost wytrzymałości.

 

Baza cement, kruszywo, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody 3,65 l (±0,2 l) na worek 25 kg
Wytrzymałość na ściskanie po: 24 h / 7 dniach / 28 dniach [MPa] ≥ 20 / 40 / 60
Wytrzymałość na zginanie po: 24 h / 7 dniach / 28 dniach [MPa] 4,5 / 7,0 / > 9,0
Uziarnienie [mm] 0,06-1
Przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem-brak przecieku przy ciśnieniu [MPa] ≤0,3
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C określona zmianą wytrzymałości na ściskanie i zginanie 200 cykli
Skurcz po 90 dniach [wilgotność >80%] [‰] ≤ 0,012
Stopień wodoszczelności wg PN88/B-06250 W 12
Absorpcja kapilarna [kg·m-2 ·h-0,5] <0,5
Moduł sprężystości przy ściskaniu [GPa] ≥ 20
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 28 dniach metodą „pull-off” [MPa]:
– betonowego
– ceglanego
> 2,0
> 1,5 lub zerwanie w podłożu
Zawartość jonów chlorkowych[%] ≤ 0,05
Reakcja na ogień klasa A1
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej [m] ≤ 1,1
Odporność powłoki grubości 5 mm na działanie substancji chemicznych określona zmianą wyglądu i zmianą wytrzymałości na odrywanie:
– roztwór wodny o stężeniu jonów SO24, 6000 mg/l
– roztwór wodny o stężeniu jonów NH4+, 100 mg/l
– roztwór wodny o stężeniu jonów Mg2 +
– roztwór wodny detergentu o stężeniu 1%
nie występuje
nie występuje
nie występuje
nie występuje
Odporność na działanie woda zakwaszona do pH 3,5 zgodnie z PN-EN 13529:
– występowanie pęcherzy, spękań, złuszczeń, przenikanie środowiska agresywnego, zmiana wyglądu
– zmniejszenie przyczepności powłoki
brak
≤ 10%
Odporność na działanie 1% wodnego roztworu fenolu zgodnie z PN-EN 13529:
– zmiana wyglądu, pęcherze, spękania, złuszczenia, przenikanie środowiska agresywnego przez powłokę
– zmniejszenie przyczepności powłoki
brak
≤ 10%