Cementowa szpachlówka do uszczelnień powierzchniowych i faset - Stauber HKS opakowanie

Stauber HKS

STAUBER HKS to odporna na siarczany cementowa, hydraulicznie wiążąca szpachlówka wodoszczelna i szybkowiążąca zaprawa szpachlowa do powierzchniowego uszczelnienia powierzchni pod mikroizolację oraz do faset (styk podłoga-ściana).

Szczególne właściwości produktu:

  • Wodoszczelna
  • Kompensująca skurcze
  • Odporna na siarczany
  • Szybkowiążąca
  • Do szpachlowania uszczelniającego
  • Łatwa w obróbce

STAUBER HKS to cementowa, wodoszczelna i szybkowiążąca zaprawa szpachlowa do wykonywania faset (wyobleń) oraz do wykonywania warstw wyrównawczych pod powłoki hydroizolacyjne przy wykonywaniu izolacji typu wannowego.

Obszar zastosowań:

  • do wykonywania faset (wyobleń) na styku podłoga/ściana lub ściana/ściana,
  • do powierzchniowego wyrównywania usczelniającego pod mikroizolacje usczelniające (Stauber Flex D1, Stauber Flex d2).

Podłoże

Podłoże musi być czyste, nośne i stabilne, wolne od zanieczyszczeń, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych substancji mogących pogorszyć przyczepność. Podłoże zwilżyć, tak, aby w momencie nakładania zaprawy było matowo-wilgotne. W przypadku wykonania hydroizolacji wewnętrznej typu wannowego podłoże nalezy zagruntować preparatem Stauber HL rozcieńczonym woda w proporcji 1 :3.

Przygotowanie produktu

Worek (25 kg) Stauber HKS wymieszać z 2,5-3 litrami czystej wody. Mieszać aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania wynosi przynajmniej 2 minuty. Dodatek wody na worek w ilości 2,5 litra pozwala na uzyskanie zaprawy o sztywnej konsystencji, przy dodaniu 3 litrów wody uzyskuje się konsystencję pozwalającą na nakładanie zaprawy pacą.

Aplikacja produktu

Zaprawę nakładać na przygotowane podłoże za pomocą kielni i pacy. Stauber HKS nanosimy na jeszcze wilgotną warstwę gruntującą formując wyoblenie odpowiednią kielnią. Czas obróbki: ok. 15 minut w temperaturze +20ºC, (wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas obróbki). Dalsza obróbka po: 2-3 godzinach. Przy nakładaniu całopowierzchniowym pod mikroizolacje Stauber Flex D1 lub Stauber Flex D2 grubość nakładanej warstwy jednorazowo nie powinna przekroczyć 10 mm. Przy wykonywaniu faset grubość warstwy nie powinna przekroczyć 50 mm.

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu przed związaniem zaprawy.

Zużycie

Zużycie 1,8 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm.

Opakowania

Worek 25kg.

Magazynowanie i trwałość

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu worka produkt zużyć do 30 dni.

Postępowanie z odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych. Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady bezpieczeństwa

Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie.

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów
BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Inne

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Stauber Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Stauber Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.

Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od
danych zawartych w karcie technicznej są dla Stauber Sp. z
o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie
pisemnej.

Baza cement, dodatki, modyfikatory
Barwa szara
Konsystencja Sztywno-plastyczna
Proporcje mieszania 2,5 do 3 L na worek 25 kg
Gęstość gotowej zaprawy [g/cm³] 1,80
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 25 N / mm2
Wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu po 28 dniach > 5 N / mm2
Temperatura aplikacji / podłoża [°C] +5°C do +30°C