Wysokowartościowy preparat polimerowy - Stauber HL opakowanie 20L

Stauber HL

STAUBER HL to specjalny bezrozpuszczalnikowy, bezchlorkowy, dyspersyjny preparat polimerowy.

Szczególne właściwości produktu:

  • Jednokomponentowy
  • Odporny na alkalia z podłoża
  • Ogranicza odparowanie wody
  • Czasowa odporność na promieniowanie UV
  • Eliminuje ryzyko powstawania rys skurczowych
  • Poprawia przyczepność nakładanych warstw cementowych
  • Zmniejsza pylenie się powierzchni
  • Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

STAUBER HL jest stosowany do wykonywania warstw sczepnych przed nakładaniem na stare powierzchnie betonowe nowego betonu, jastrychu lub tynku cementowego. Jest również domieszką do tynków i jastrychów która powoduje podwyższenie: wodoszczelności, odporności na działanie środków chemicznych oraz elastyczności, posiada właściwości upłynniające.

Podłoże

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone. Z powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy.

Aplikacja produktu

STAUBER HL można mieszać ze wszystkimi stosowanymi cementami.

1) Warstwa sczepna; poprawianie przyczepności

Przy nakładaniu tynków na podłożach o słabej przyczepności, zaprawach uszczelniających, uzupełnianiu ubytków w betonie i tynkach, zaprawach wyrównujących oraz w innych przypadkach łączenia nowego betonu ze starym.

Proporcje

Woda zarobowa: STAUBER HL z wodą 1 : 1 do 1 : 3 Sucha mieszanka: cement i piasek (0 – 4 mm) 1 : 3

a) Obrzutka sczepna dla uzyskania przyczepności tynków;

Wykonać zaprawę i narzucać w warstwie o grubości 3 – 4 kg / m2. Kolejne prace wykonywać przy użyciu zapraw cementowych wg ogólnie znanych zasad (po związaniu warstwy sczepnej),

b) warstwa sczepna „mokre na mokre”

Wykonać zaprawę polepszającą przyczepność o takiej konsystencji, aby dała się dobrze rozsmarowywać (piasek o granulacji 0 – 4 mm). Zalecamy prędzej zwilżyć podłoże wodą. Na tak przygotowane podłoże kłaść natychmiast warstwę zaprawy wzgl. betonu zanim nałożona warstwa zdąży przeschnąć metodą „mokre na mokre”. Za pomocą szczotki dekarskiej albo twardego pędzla masę mocno wsmarować w podłoże.

2) Dodatek do warstw wyrównawczych oraz jastrychów

Stosowanie składników roztworu zarobowego:
STAUBER HL z wodą dla warstw grubości
poniżej 10 mm: 1 : 3
dla warstw powyżej 10 mm: 1 : 5
Sucha mieszanka: cement z piaskiem: 1 : 2 do 1 : 4

Przy zarobie Stauber HL do wody 1 : 2, osiąga się zwiększenie odporności na działanie substancji chemicznych. W miejscach mocno obciążonych, a także przy bardzo gładkich podłożach wymagane jest uprzednie wykonanie
warstwy zwiększającej przyczepność W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C prosimy o kontakt z doradcą technicznym.

3) Ulepszanie zaprawy klejącej

Dodatek 1 części objętościowej STAUBER HL do 3 do 5 części wody, jako cieczy zarobowej poprawia przyczepność i elastyczność cienkiej i średniej warstwy zaprawy pod płytki ceramiczne.

4) Impregnacja i ochrona przed szybkim odparowaniem
świeżego betonu

STAUBER HL nanosić na świeży beton lub beton po rozszalowaniu w proporcjach 1:1 do 1:3 z wodą. Preparat można aplikować natryskiem lub wałkiem. Zalecane jest wcieranie preparatu ławkowcem ze względu na znaczną poprawę przyczepności.

Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zużycie

– warstwa sczepna – 0,2-0,3 l/m2
– impregnacja 0,1-0,2 l/m2 (zależy od chłonności podłoża)
– inne w zależności od zastosowania

Opakowania

Kanister 1l, Kanister 20l.

Magazynowanie i trwałość

Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

Postępowanie z odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych. Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady bezpieczeństwa

Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie. Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Stauber Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Stauber Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.

Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Stauber Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej.

Gętość [g/cm3] 1,04
Zawartość polimeru ≥ 40%
Lepkość ( w 20°C i RH 55%) <500mPas
Kolor mleczno-biały
Temperatura stosowania od +50°C do +400°C
Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie utadienu-styrenu
Czas wysychania (impregnat) ~ 2 godz. (w 20°C i RH 55%)
Zużycie w zależności od stosowania
Rozpuszczalnik brak