Farba ochronna na beton - Stauber Color C opakowanie

Stauber Color C

STAUBER COLOR C jest to jednokomponentowa, odporna na alkalia powłoka ochronna elementów betonowych, żelbetowych jak również sprężonych.

Szczególne właściwości produktu:

 • Ogranicza wnikanie CO2, hamuje proces karbonatyzacji betonu
 • Paroprzepuszczalna
 • Chroni beton przed wnikaniem roztworów chlorków, siarczanów, azotanów
 • Mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • Odporna na promieniowanie UV
 • Odporna na czynniki zewnętrzne i starzenie
 • Występuje w kolorach wg palety RAL

STAUBER COLOR C stosowany jest jako powłoka ochronna w obiektach infrastruktury komunikacyjnej oraz w budownictwie: przemysłowym, hydrotechnicznym, energetycznym.

Produkt wykorzystywany:
– na powierzchniach betonowych
– na powierzchniach ceglanych w infrastrukturze komunikacyjnej.

Podłoże

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:

 • podłoże wytrzymałe – wytrzymałość podłoża z betonu cementowego badana metodą „pull-off” – 1,0MPa, powierzchnia ceglana – 0,8 MPa
 • powierzchnia ciągła – dla zapewnienia ciągłości powłoki wszelkie pory, raki itp. należy uzupełnić szpachlówką cementową, polimerową lub odpowiednią zaprawą naprawczą
 • podłoże czyste – powierzchnię oczyścić z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność
 • podłoże suche – powierzchnia w stanie powietrznosuchym, bez widocznych śladów wilgoci i ciemnych plam spowodowanych wilgocią

Przygotowanie produktu

Materiał dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. W przypadku aplikacji na podłoże o zróżnicowanej chłonności należy zastosować grunt STAUBER PRIM C. Temperatura otoczenia, podłoża wpływają na czas schnięcia powłoki.

Aplikacja produktu

Ręczna:
– nanosić równomiernie za pomocą wałka
– czas oczekiwania na aplikację powłoki ochronnej STAUBER COLOR C po zastosowaniu gruntu STAUBER PRIM C: min. 12 godz.

Czas oczekiwania na aplikację powłoki ochronnej STAUBER COLOR C w przypadku betonu nowego lub naprawianego:

 • beton nowy: po 21 dniach dojrzewania lub po uzyskaniu 80% projektowanej wytrzymałości
 • zaprawy PCC, szpachlówki PCC: po 7 dniach dojrzewania
 • szpachlówka polimerowa: po 24 godz. od zakończenia aplikacji

Dla uzyskania właściwości ochronnych betonu powłokę nanieść w dwóch warstwach. Odstęp czasowy miedzy warstwami uzależniony jest od temperatury:
– w przypadku temperatury 25°C – min. 12 godz.
– w przypadku temperatury 7°C – min. 24 godz.

Natrysk bezpowietrzny:
– urządzenie np. agregat HSS 9000 lub inne o takie samej charakterystyce, dysza 543.

W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C prosimy o kontakt z doradcą technicznym.

Temperatura podłoża i otoczenia w czasie aplikacji musi być wyższa o co najmniej 3°C od temp. punktu rosy.
Nie stosować w przypadku oczekiwanego deszczu.
Nie stosować przy wilgotności względnej powyżej 80%.

Pielęgnacja i czas schnięcia

– bezpośrednio po ułożeniu powierzchnię należy przez minimum 24 h utrzymywać w temperaturze powyżej +5°C
– chronić przed wiatrem, nasłonecznieniem, deszczem przez 6 godz. (w temp. +20°C)

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zużycie

Orientacyjne zużycie: około 150 ml/m2 (0,21 kg/m2 ) na warstwę w zależności od struktury podłoża. Wymagana ilość warstw – 2. Zużycie farby wzrasta w przypadku: natrysku oraz zależnie od wybranego koloru.

Opakowania

Wiadro 25 kg 18 x 25 kg = 450 kg na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety.

Magazynowanie i trwałość

Wiadro należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia. Przydatność do stosowania – 12 miesięcy od daty produkcji.

Postępowanie z odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych. Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady bezpieczeństwa

Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Inne

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Stauber Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Stauber Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Stauber Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej.

Gęstość [g/cm3] 1,30 – 1,45
Opór dyfuzyjny dla CO2, Sd [m] >50
Przepuszczalność pary wodnej, Sd [m] < 4
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody [%] >50
Czas schnięcia powłoki w temp. +20°C [h] 6
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża badana metoda „pull off” po 28 dniach od aplikacji [MPa]:
– podłoże betonowe
– podłoże ceglane
≥ 2,0
≥ 1,0
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C określona zmianą wytrzymałości na odrywanie [MPa] ≥ 1,5
Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betowym po 200 cyklach zamrażania/rozmrażania w wodzie w temp.: -18°C / +18°C powłoka bez zmian
Absorpcja kapilarna [kg·m-2 ·h-0,5] <0,1
Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV) powłoka bez zmian
Lepkość [mPa*s] 26000- 33000
Zużycie [l/m2] 0,15