Preparat gruntujący na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji polimerowej - Stauber Prim C opakowanie 10l

Stauber Prim C

STAUBER PRIM C to preparat gruntujący na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji polimerowej.

Szczególne właściwości produktu:

 • Jednokomponentowy
 • Odporny na alkalia z podłoża
 • Paroprzepuszczalny
 • Mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • Odporny na promieniowanie UV
 • Zgodny z normą PN-EN 1504-2 – Zasada 1. Ochrona przed wnikaniem. Metoda 1.2 impregnacja

STAUBER PRIM C przeznaczony jest do wzmacnianie oraz wyrównywanie nasiąkliwości podłoża na powierzchniach betonowych, ceglanych jak również powierzchni tynków cementowych.

Podłoże

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:

 • podłoże czyste – powierzchnię oczyścić z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń
 • podłoże suche – powierzchnia w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci i ciemnych plam spowodowanych wilgocią

Przygotowanie produktu

Preparat po otwarciu jest gotowy do użycia. Materiał przed aplikacją dokładnie wymieszać. Temperatura otoczenia i podłoża wpływają na czas schnięcia powłoki.

Aplikacja produktu

Czas oczekiwania na aplikację STAUBER PRIM C:

 • beton po 21 dniach dojrzewania lub po uzyskaniu 80%
  projektowanej wytrzymałości
 • zaprawy PCC, szpachlówki PCC po 7 dniach dojrzewania
 • szpachlówka polimerowa po 24 godz. od aplikacji

Odstępy czasowe miedzy warstwami w systemie ochrony
powierzchniowej betonu:

 • w przypadku temperatury 25°C – 12 godz.
 • w przypadku temperatury 7°C – 24 godz.

Aplikacja ręczna:
– nanosić równomiernie za pomocą wałka, pędzla.

Natrysk:
– urządzenie np. HSS9000 lub inne o takie samej
charakterystyce
– dysza 1219

W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C prosimy o kontakt z doradcą technicznym. Temperatura podłoża i otoczenia w czasie aplikacji musi być wyższa o co najmniej 3°C od temp. punktu rosy. Nie stosować w przypadku oczekiwanego deszczu.

Pielęgnacja i czas schnięcia

Bezpośrednio po ułożeniu powierzchnię należy przez 24 h utrzymywać w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed wiatrem, nasłonecznieniem, deszczem przez 6 godz.

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Zużycie

60 -200 ml/m2. Zużycie gruntu wzrasta w przypadku natrysku oraz zależnie od nasiąkliwości podłoża.

Opakowania

Kanister 10 L.

Magazynowanie i trwałość

Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

Postępowanie z odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych. Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady bezpieczeństwa

Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie. Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Stauber Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Stauber Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Stauber Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej.

Konsystencja płynna
Barwa mleczna
Gęstość [g/cm3] 0,96 – 1,06
Lepkość [mPa*s] 12 – 18
Czas schnięcia [min.] w temp. +20°C 60
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża badana metoda „pull off” [MPa]:
– betonowego po 28 dniach
– ceglanego po 28 dniach
2,0
1,0
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C określona zmianą wytrzymałości na odrywanie [MPa] w systemie z powłoką ochronną 1,5
Zużycie [l/m2] 0,06 – 0,2