Krem iniekcyjny na bazie silikatów - Stauber Aqua Creme opakowanie

Stauber Aqua Creme

STAUBER Aqua Creme to gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy krem iniekcyjny na bazie silanów stosowany do iniekcji poziomej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Szczególne właściwości produktu

  • Do stosowania w konstrukcjach o stopniu zawilgocenia nawet do 95%
  • Odcina transport kapilarny wody
  • Doskonale i głęboko wnika w podłoże
  • Nie wpływa negatywnie na przepuszczalność pary wodnej
  • Aplikacja bezciśnieniowa, gotowy do użycia
  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Bardzo wysoka zawartość substancji aktywnej

STAUBER Aqua Creme to krem iniekcyjny do iniekcji konstrukcji z materiałów mineralnych w celu odtworzenia izolacji poziomej oraz do wykonania wtórnej przepony poziomej przed wilgocią podciąganą kapilarnie w murach z cegieł, piaskowca, klinkieru, kamienia naturalnego.

Obszar zastosowań:
– budownictwo: ogólne, kubaturowe, przemysłowe – infrastruktura komunikacyjna

Podłoże

Podłoże należy oczyścić z wszelkiego rodzaju zabrudzeń, pozostałości starych tynków, powłok malarskich poza widoczny obszar zawilgocenia. W przypadku murów ceglanych uszkodzone spoiny należy usunąć, powierzchnię oczyścić a następnie wypełnić odpowiednią zaprawą.

W najniżej położonej spoinie należy wywiercić poziome otwory o średnicy minimum 12 mm. W zależności od chłonności muru odstęp między otworami powinien wynosić 10–12 cm (im mniejsze odstępy między otworami tym większa skuteczność preparatu).

Głębokość otworów powinna być o 2 cm mniejsza niż grubość muru. W przypadku podłoży o niskiej chłonności zaleca się wykonanie otworów w dwóch rzędach (odstęp między rzędami około 8 cm). Przed aplikacją otwory należy oczyścić z pyłów po wierceniu za pomocą sprężonego powietrza lub okrągłej szczotki aby zapewnić jak najlepsze wchłanianie preparatu.

Przygotowanie produktu

Materiał jest gotowy do użytku, nie należy rozcieńczać wodą lub innymi substancjami.

Aplikacja produktu

Krem aplikujemy w wywiercone i oczyszczone otwory za pomocą wyciskacza ręcznego. Otwór wypełniamy, zaczynając od jego dna. W miarę wypełniania otworu, powoli wysuwać końcówkę dozownika. Nie można dopuścić do powstania pustek. Otwór musi być całkowicie wypełniony materiałem. Po zakończonej aplikacji należy otwór uszczelnić zaprawą i wyrównać powierzchnię STAUBER HKS.

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zużycie

zużycie na 1 mb dla średnicy otworu 12 mm:

Grubość ściany [cm] Głębokośc otworów [cm] Zużycie kremu [ml]
25 23 250
38 38 380
50 48 500

 

– dla grubości muru powyżej 60 cm zalecane wiercenie w dwóch rzędach
– dla grubości muru powyżej 80 cm zalecane wiercenie obustronne

Opakowanie

Wiadro 5 l

Magazynowanie i trwałość

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 6 miesięcy od daty produkcji.

Postępowanie z odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych. Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady bezpieczeństwa

Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Inne

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Stauber Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Stauber Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.
Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Stauber Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej.

Baza silan
Barwa biały, po wyschnięciu transparentny
Konsystencja krem
Gęstość [g/cm3] 0,88
Zawartość substancji aktywnej [%] 80
Temperatura aplikacji / podłoża [°C] +5°C do +30°C