Stauber STM

STAUBER STM to sucha zaprawa mineralna o wiązaniu hydraulicznym produkowana na bazie cementu. Może być stosowana na powierzchniach pionowych, poziomych jak również sufitowych.

Szczególne właściwości produktu

 • Początek wiązania – 30 s.
 • Wiąże pod wodą
 • Możliwość aplikacji przez wcieranie w podłoże
 • Odporna na siarczany i produkty ropopochodne
 • Nie powoduje korozji elementów stalowych
 • Bezchlorkowa
 • Wodoszczelna
 • Mrozoodporna

STAUBER STM to gotowa do rozrobienia z wodą zaprawa do tamowania i uszczelniania przecieków wody pod ciśnieniem w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, kamiennych i ceglanych.

Obszar zastosowań:

 • infrastruktura (sieć) kanalizacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Podłoże

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:

 • podłoże nośne – usunąć luźne fragmenty zaprawy, betonu, kamienia, cegły i uszorstnić powierzchnię,
 • podłoże czyste – powierzchnia betonowa/ceglana/kamienna wolna od luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń
 • podłoże wilgotne – suche podłoże obficie zwilżyć wodą,
 • stal zbrojeniowa – odkryte elementy stalowe należy oczyścić z zanieczyszczeń i rdzy do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1.

Przygotowanie produktu

Do mieszania zaprawy należy przystąpić jeśli właściwie przygotowano podłoże. Należy stosować wodę wodociągową lub spełniającą wymagania PN-EN 206-1. Zalecana ilość wody: 230 ml (±10 ml) /kg suchej mieszanki. Temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki, rodzaj mieszalnika mogą dodatkowo wpłynąć na zmianę ilość wody.

Produkt mieszać ręcznie (w rękawicy) małymi porcjami np. 0,1 – 0,2 kg suchej mieszanki. Odmierzyć potrzebną ilość wody (np. 45 ml) i wsypać odpowiednią porcję suchej mieszanki (np. 0,2 kg). Mieszać energicznie 15-20 s do uzyskania plastycznej konsystencji. Aplikować zaprawę bezpośrednio po przygotowaniu.

Aplikacja produktu

Uformować bryłę w formie stożka, a następnie wcisnąć ją w miejsce przecieku i przytrzymać około 1 min. W przypadku prac w temperaturze poniżej +5OC oraz powyżej 30OC prosimy o kontakt z doradcą technicznym;

Pielęgnacja

Czas przydatności do użycia świeżej zaprawy zależy od temperatury otoczenia, wody, materiału i wynosi np.
– w przypadku temperatury 25OC – 30 s
– w przypadku temperatury 7OC – 60 s

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zużycie

– orientacyjne zużycie suchej mieszanki: 1,9 kg/m2
/mm
– z 25 kg suchej mieszanki uzyskuje się ok. 12,5 l świeżej
zaprawy

Opakowania

Wiadro 5kg.

Magazynowanie i trwałość

Wiadro szczelnie zamknięte z suchą mieszanką należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

Baza cement, kruszywo, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody 230 ml (±10 ml) /kg suchej mieszanki
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po: 1 h / 28 dniach 10 / 38
Wytrzymałość na zginanie [MPa] po: 1 h / 28 dniach 1,5 / 5,5
Stan zbrojenia w otulinie zaprawy pasywny
Uziarnienie [mm] 0,06 – 0,8
Pęcznienie [%] < 0,1
Absorpcja kapilarna [kg·m-2·h-0,5] <0,5
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metodą „pull-off”[MPa] >1,1
Zawartość jonów chlorkowych [%] ≤ 0,05
Przyczepność przy wyrywaniu wg PN-EN 1504-6 przemieszczenie ≤ 0,6 mm przy obciążeniu 75 kN
Reakcja na ogień klasa A1