Akrylowy impregnat do nawierzchni betonowych Stauber Prim Floor

Stauber Prim Floor

Akrylowy impregnat do nawierzchni betonowych.

STAUBER PRIM FLOOR jest gotowym do użycia roztworem modyfikowanej żywicy akrylowej.
Szczególne właściwości produktu:

  • bezbarwny
  • odporny na promieniowanie UV
  • łatwy w aplikacji
  • ogranicza występowanie mikrorys na powierzchni posadzki
  • gotowy do użycia

STAUBER PRIM FLOOR służy, do:

  • stosowania na nowo wykonywanych posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo oraz zacieranych posadzkach w celu zabezpieczenia ich przed zbyt szybką utratą wody
  • powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność i ułatwiającej utrzymanie posadzki w czystości
  • stosowania na istniejących posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo w celu powierzchniowego wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości i zabezpieczenia przed pyleniem

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

STAUBER PRIM FLOOR jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.
APLIKACJA PRODUKTU

Warunki aplikacji:
– temperatura podłoża i otoczenia – min. +10˚C
– wilgotność względna powietrza – max. 75%
Preparat należy nakładać na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Impregnat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem jednokrotnie cienką warstwą unikając przy tym tworzenia kałuż.
UWAGA! Zbyt gruba warstwa preparatu spowoduje ciemniejsze przebarwienia na powierzchni posadzki, gdyż w tych miejscach posadzka będzie dłużej wysychać. Ponadto, zbyt gruba warstwa impregnatu może łuszczyć się z powierzchni posadzki.
Ze względu na niewielką grubość impregnatu STAUBER PRIM FLOOR należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki.

Czyszczenie narzędzi
Sprzęt i narzędzia należy czyścić na świeżo ksylenem.

ZUŻYCIE

100-120 ml/m2

OPAKOWANIA

Pojemniki 20 L

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +10°C do +25°C. Pojemniki z wyrobem powinny być składowane w suchych, przewiewnych pomieszczeniach z dala od otwartego ognia. Chronić przed mrozem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej. W czasie nakładania zapewnić dobrą wentylację oraz unikać kontaktu ze skórą i oczami.
W razie bezpośredniego kontaktu z oczami należy je płukać przez co najmniej 15 min. strumieniem ciepłej wody, po czym udać się do lekarza.
Przy kontakcie ze skórą zmyć mydłem z dużą ilością ciepłej wody i natłuścić kremem. Preparat jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
INNE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy STAUBER.
Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma STAUBER nie ma wpływu.

Gęstość ok.0,9 g/cm3
 Efektywność hamowania parowania wody  ok. 75%
 Głębokość wnikania  < 10 mm (klasa I)
 Czas schnięcia w temp. +20°C  ok. 2 godz. (na dotyk)
min. 24 godz. (dla ruchu pieszego
min. 72 godz. (całkowicie dla ruchu pojazdów)
 Współczynnik szybkości wysychania  >10 % (klasa II)
 Temperatura stosowania  od +10°C do +25°C