Stauber PCC ZHK

STAUBER PCC ZHK jest mineralną, 1-komponentową zaprawą cementowo-polimerową, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą, zawierającą wypełniacze z kruszyw kwarcowych oraz dodatki antykorozyjne i ulepszające.

Szczególne właściwości produktu:

  • wysoka przyczepność do stali zbrojeniowej, istniejącego betonu, zapraw reprofilacyjnych i jastrychów cementowych
  • bardzo łatwa aplikacja, brak tendencji do spływania
  • długi czas otwarty aplikacji
  • odporny na cykle mrozowe, skurcz i odparzanie.

STAUBER PCC ZHK stosowany jest jako antykorozyjna powłoka ochronna układana bezpośrednio na stali zbrojeniowej i jako warstwa sczepna pomiędzy istniejącym podłożem ze starego betonu, żelbetu a zaprawami naprawczymi w ramach systemu STAUBER PCC naprawy konstrukcji betonowych, żelbetowych oraz do polepszania przyczepności i kompensacji naprężeń pomiędzy istniejącymi podłożami konstrukcyjnymi z betonu, żelbetu a układanymi na nich zespolonymi jastrychami cementowymi.

Zaprawę STAUBER PCC ZHK można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, po wyschnięciu jest odporna na mróz i warunki atmosferyczne.

Podłoże

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone. Odpowiednimi metodami przygotowania powierzchni w zależności od rodzaju podłoża są: piaskowanie, hydropiaskowanie, mycie wodą pod ciśnieniem, frezowanie, śrutowanie.

Skorodowaną stal zbrojeniową należy oczyścić mechanicznie do stopnia wymaganego w projekcie, nie mniej niż St 2 lub Sa 2 (wg PN-ISO 8501-1).

Przed nałożeniem zaprawy sczepnej podłoże mineralne należy obficie zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego. Podłoża bardzo chłonne zagruntować właściwym materiałem impregnującym np. STAUBER PRIM N.

 

Przygotowanie produktu

Do przygotowania materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw (do ok. 400 obr./min.).

Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy mieszając do uzyskania jednorodnej, dającej nakładać się pędzlem zawiesiny o konsystencji półciekłej. Odczekać ok. 2 do 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać. Pożądaną konsystencję roboczą uzyskamy przez dodanie niewielkiej ilości wody. Podczas aplikacji unikać gęstnienia materiału często go mieszając. W trakcie aplikacji nie wolno „polepszać” konsystencji gęstniejącego materiału dodatkiem wody.

 

Aplikacja produktu

Nakładanie warstw antykorozyjnych.

Na przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć przy pomocy pędzla pierwszą warstwę materiału, starannie wcierając ją w podłoże. Powłoka powinna być ciągła, szczelna, szorstka, o możliwie jednolitej grubości min. 1,2 mm. Po związaniu pierwszej warstwy w ten sam sposób należy nałożyć drugą warstwę. Ostateczna, łączna grubość powłoki ochronnej powinna wynosić ok. 2,5 mm.

Nakładanie warstwy sczepnej.

Na przygotowaną powierzchnię należy nałożyć przy pomocy pędzla, szczotki warstwę materiału, dokładnie wcierając w matowo-wilgotne podłoże. Powłoka powinna być ciągła, szczelna o możliwie jednolitej grubości min. 1,5 mm. Maksymalna grubość warstwy wynosi 2 mm. Niezwłocznie po nałożeniu warstwy sczepnej, wg zasady „świeże na świeże” należy nałożyć odpowiedni materiał naprawczy np. STAUBER PCC RM lub inny materiał np. jastrych cementowy.

 

Pielęgnacja i czas schnięcia

Nie można dopuścić do związania i przesuszenia warstwy sczepnej przed nałożeniem kolejnej warstwy materiału.

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE
Ok. 1,75 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Ok. 100 g/mb pręta zbrojącego Ø 12 mm ze stali żebrowanej na jedną warstwę (nakładać dwie warstwy)

 

OPAKOWANIA
Worek 25 kg.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ
Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Baza cement, piasek kwarcowy, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody Ok. 6,4÷6,6 l na worek 25 kg
Konsystencja wymieszanej zaprawy półciekła
Gęstość nasypowa suchej zaprawy Ok. 1550 kg/m3
Gęstość objętościowa przygotowanej zaprawy Ok. 2000 kg/m3
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy Ok. 1900 kg/m3
Przyczepność (wg EN 1504-3:2005) ≥ 2,0 Mpa
Wytrzymałość na ściskanie (wg EN 1504-3:2005) Klasa R2 (≥ 39 Mpa)
Absorpcja kapilarna (wg EN 1504-3:2005) ≤ 0,15 kg/m-2h-0,5
Kompatybilność cieplna (zamrażanie i rozmrażanie wg EN 1504-3:2005) ≥ 2,0 Mpa
Odporność na karbonatyzację (wg EN 1504-3:2005) spełnia
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki +5oC do +25oC
Czas obróbki w temp. 20oC Ok. 45 minut