Impregnat hydrofobizujący Stauber Hydrofob S

Stauber Hydrofob S

STAUBER HYDROFOB S jest to jednokomponentowy preparat do hydrofobizacji na bazie silanów z efektem „perlenia wody” na zabezpieczonej powierzchni.

Szczególne właściwości produktu:

 • Efekt „perlenia wody” na zabezpieczonej powierzchni
 • Redukuje absorpcję kapilarną wody
 • Ogranicza nasiąkliwości betonu, kamienia, cegły
 • Ogranicza wnikanie roztworów chlorków, azotanów, siarczanów
 • Ogranicza pojawianie się wykwitów na betonie
 • Wpływa pozytywnie na mrozoodporność
 • Nie zmienia kolorystyki powierzchni
 • Odporny na działanie promieniowania UV
 • Paroprzepuszczalny

STAUBER HYDROFOB S stosowany jest do hydrofobizacji w celu przedłużenia trwałości elementów budowlanych oraz jako ochrona przed wnikaniem substancji szkodliwych dla konstrukcji.

Produkt ma zastosowanie na remontowanych powierzchniach jak również nowo budowanych konstrukcjach betonowych, żelbetowych, ceglanych oraz kamiennych.

Produkt wykorzystywany:

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne, ogólne.

Podłoże

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest
spełnienie wymienionych zaleceń:

 • pH podłoża – bez ograniczeń
 • podłoże wytrzymałe – wytrzymałość podłoża z betonu cementowego badana metodą „pull-off” – 1,0 MPa lub minimum 80% projektowanej wytrzymałości końcowej betonu. W przypadku podłoża ceglanego i kamiennego należy uzupełnić spoiny i ubytki oraz naprawić wszystkie spękania
 • podłoże nasiąkliwe – podłoże powierzchniowo oraz strukturalnie nasiąkliwe tzn. jasne bez wilgotnych przebarwień spowodowanych wilgocią
 • podłoże czyste – powierzchnię oczyścić, umyć z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, wykwitów wodorotlenku wapnia i innych zanieczyszczeń
 • nie ma konieczności usuwania gładzi poszalunkowej oraz uszarstniania powierzchniowego

Przygotowanie produktu

Materiał dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Nie stosować elementów metalowych do mieszania, przelewania, przechowywania. Temperatura otoczenia, podłoża wpływa na zużycie materiału.

Aplikacja produktu

Preparat nanosić ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub natrysku na nasiąkliwe podłoże. Przy powierzchniach pionowych nanosić materiał od dołu do góry. Unikać nanoszenia przy intensywnym wietrze oraz nasłonecznieniu.

Materiał nanosić dwukrotnie w odstępach czasowych do 10 minut zależnie od klasy betonu, jego nasiąkliwości. Nowe konstrukcje betonowe należy hydrofobizować po 28 dniach od betonowania lub po uzyskaniu 80% zakładanej wytrzymałości końcowej; przedwczesna hydrofobizacja spowalnia proces dojrzewania betonu.

Powierzchnie naprawiane zaprawami i szpachlówkami PCC należy hydrofobizować po min. 7 dniach od wykonania naprawy.

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć pola robocze, sprawdzić reakcje podłoża na preparat, tj. czas wnikania preparatu, standardowo materiał po związaniu nie powoduje zmian barwy betonu, sporadycznie efekt wilgotnego podłoża może utrzymywać się przez dłuższy czas do 2-3 tygodni.

W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C prosimy o kontakt z doradcą technicznym. Nie prowadzić prac w przypadku oczekiwanego deszczu, oraz przy wilgotności powietrza powyżej 80%.

Pielęgnacja i czas schnięcia

– bezpośrednio po ułożeniu powierzchnię należy przez minimum 12 h utrzymywać w temperaturze powyżej +5°C
– chronić przed wiatrem, nasłonecznieniem przez 6 godzin

Czyszczenie narzędzi

Po całkowitym zakończeniu prac urządzenia czyścić wodą.
Przed kolejnym użyciem do aplikacji urządzenia należy dokładnie wysuszyć pozbywając się wody.

Zużycie

Orientacyjne zużycie od 0,09 do 0,19 l/m2 na jedną warstwę.
Ilość warstw: 2.
Ilość operacji nanoszenia należy ustalić przed
przystąpieniem do prac wykonując pola referencyjne/próbne.

Opakowania

Kanister 10 l
24 x 10 l = 240 l na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety.

Magazynowanie i trwałość

Pojemniki należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia. Przydatność do stosowania – 12 miesięcy od daty produkcji.

Postępowanie z odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych. Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady bezpieczeństwa

Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Inne

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Stauber Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Stauber Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Stauber Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej.

Gęstość [g/cm3] ok. 0,80
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥ 50%
Absorpcja kapilarna [kg·m-2 ·h-0,5] ≤0,1
Odporność na promieniowanie UV spełnia
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie hydrofobizowanego betonu w wodzie o temp. – 18°C/+18°C, stan powierzchni po 250 cyklach powierzchnia bez
zmian
Baza chemiczna silan/siloxan
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 250 cyklach mrozowych, badana metodą „pull-off” [MPa] 2,0
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej [m] <0,1
Lepkość [mPa*s] ok. 14
Ilość warstw 2
Zużycie [l/m2] 0,09 – 0,19