Dwukomponentowa, transparentna żywica epoksydowa bez zawartości rozpuszczalników Stauber EP 400

Stauber EP 400

STAUBER EP 400 jest dwukomponentową, transparentną żywicą epoksydową bez zawartości rozpuszczalników.

Szczególne właściwości produktu:

  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Nie zawiera rozpuszczalników

STAUBER EP 400 służy:

  • jako spoiwo w przemysłowych i dekoracyjnych posadzkach na bazie barwionego kruszywa kwarcowego oraz kruszywa mineralno-syntetycznego
  • do wykonywania warstw wykończeniowych w przemysłowych i dekoracyjnych systemach na bazie kolorowych płatków polimerowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wagowo. Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min. 1,5 N/mm2) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

STAUBER EP 400 jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz).
W przypadku mieszania w innych pojemnikach, materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Przed przystąpieniem do wymieszania komponentów ze sobą należy każdy z nich dokładnie wymieszać w dostarczonym pojemniku. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max.400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny – ok. 2-3 min.
W przypadku przygotowywania zapraw, do żywicy w trakcie jej mieszania należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza mineralnego lub mineralno-syntetycznego.

 

APLIKACJA PRODUKTU

Warunki aplikacji:
– temperatura podłoża – min. +10˚C
– wilgotność względna powietrza – max. 75%
Uwaga! należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3oC od temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

Przydatność do obróbki:
W temperaturze 20oC i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 30-35 min.
Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Przykłady zastosowań:
Warstwa wykończeniowa
STAUBER COLORID SYSTEM
Materiał należy równomiernie rozłożyć w jednej lub dwóch warstwach za pomocą gumowej rakli i następnie rozwałkować w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Zużycie : 0,15 – 0,40 kg/m2


STAUBER COLOR QUARTZ 8 SYSTEM

Materiał należy równomiernie rozłożyć w jednej lub dwóch warstwach za pomocą gumowej rakli i następnie rozwałkować w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Zużycie : 0,50 – 0,55 kg/m2 – I warstwa
0,20 – 0,15 kg/m2 – II warstwa


STAUBER COLOR QUARTZ 12 SYSTEM

Materiał należy równomiernie rozłożyć w jednej warstwie za pomocą gumowej rakli lub stalowej pacy i następnie rozwałkować w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Zużycie : 0,15 – 0,20 kg/m2

UWAGA! Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

Pielęgnacja i czas schnięcia:
Dopuszczenie do użytkowania w warunkach 20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :
– ruch pieszy – po 24 godzinach
– obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach
– całkowita odporność – po 7 dniach

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem. Związany materiał usuwać mechanicznie.

 

ZUŻYCIE

– jako warstwa wykończeniowa
STAUBER COLORID SYSTEM
0,15 – 0,40 kg/m2
STAUBER COLOR QUARTZ 8 SYSTEM –
0,50 – 0,55 kg/m2 – I warstwa
0,20 – 0,15 kg/m2 – II warstwa
STAUBER COLOR QUARTZ 12 SYSTEM –
0,15 – 0,20 kg/m2

 

OPAKOWANIA

Pojemniki 20 kg (składnik A + B)

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować
w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach,
w temperaturze od +10°C do +25°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem i wpływami bezpośredniego nasłonecznienia.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

STAUBER EP 400 sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

 

INNE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy STAUBER.
Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma STAUBER nie ma wpływu.

Baza Żywica epoksydowa
Barwa Bezbarwny, transparentny
Proporcje mieszania składników na 100g mieszaniny:
(komp. A – komp. B)
100 : 45
wagowo
Gęstość ok.1,1 g/cm3
Czas zużycia w temp. +20°C
– 100 g
ok. 30 min.
Przyczepność po 28 dniach powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy
Wyrób zgodny z EN-13813