Dwuskładnikowa żywica epoksydowo-krzemianowa o wysokiej chemoodporności - Stauber EP 39 TX opakowanie

Stauber EP 39 TX

STAUBER EP 39 TX jest tiksotropową , dwuskładnikową żywicą o wysokich parametrach mechanicznych i wysokiej chemoodporności na kwasy i zasady nieorganiczne oraz inne substancje agresywne.

Szczególne właściwości produktu:

 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego (powyżej 3 MPa)
 • Wysoka odporność na kwasy i zasady nieorganiczne oraz inne
  substancje agresywne
 • Odporność na BSK (Biogeniczny Kwas Siarkowy)
 • Właściwości tiksotropowe
 • Wysokie parametry mechaniczne : twardość , wytrzymałość na
  rozciąganie i zginanie
 • Do nakładania na suche podłoża oraz podłoża o wilgotności do 15 %
 • Żywicę układamy na zagruntowanym podłożu Stauber EP TE

Opakowanie 30,02 kg

STAUBER EP 39 TX jest stosowany jako:

 • warstwa zamykająca na podłożach betonowych , żelbetowych , murowanych , kamiennych ograniczająca wnikanie substancji szkodliwych w podłoże
 • odseparowanie elementów konstrukcyjnych od kontaktu ze środowiskiem agresywnym
 • ochrona przed biogenicznym kwasem siarkowym BSK

Obszar zastosowania:

 • budownictwo ogólne i przemysłowe , obiekty hydrotechniczne i infrastruktura wodno-ściekowa
 • budownictwo ogólne powierzchnie poziome , pionowe oraz pułapowe
 • oczyszczalnie ścieków: do zbiorników otwartych i zamkniętych komór fermentacyjnych, piaskowników. Również w strefie zmiennego poziomu ścieków.

Podłoże

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:

 • podłoże musi być nośne i mieć odpowiednią wytrzymałość: beton klasy co najmniej C20/25; wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” ≥ 1,5 MPa. Beton wysezonowany.
 • podłoże musi być suche, czyste bez zanieczyszczeń pogarszających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej. Pył, luźne i niezwiązane cząstki należy całkowicie usunąć na całej powierzchni najlepiej przy użyciu odkurzacza
 • podłoże musi być równe, nieprzemarznięte, nieodkształcalne
 • zaleca się przygotować podłoże za pomocą obróbki mechanicznej poprzez szlifowanie. Po zakończeniu obróbki mechanicznej podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć
 • podłoże zagruntujemy żywicą epoksydową STAUBER EP TE zgodnie z zapisami w kartach technicznych produktów
 • podłoża porowate i nierówne wygładzić za pomocą masy szpachlowej sporządzonej z żywicy epoksydowej STAUBER EP TE wymieszanej z piaskiem kwarcowym.
 • podłoże gruntujemy raz lub dwukrotnie zależnie od porowatości. W przypadku nakładania materiału po 48 godzinach od wykonania gruntowania podłoże należy uszorstnić.

Przygotowanie produktu

STAUBER EP 39 TX jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). Zamieszać wstępnie składnik A, następnie dodać składnik B zachowując właściwe proporcje składników podane na opakowaniach. Mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 2 minuty. Proporcje mieszania komponentu A i B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Dokładnie wymieszać przy brzegach i na dnie pojemnika. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła (300 obrotów / min.)

Aplikacja produktu

Materiał nanosić równomiernie na podłoże za pomocą wałka . Powłokę nakłądać w co najmniej dwóch warstwach , zalecane 3 do 4 warstw . Należy dbać o ciągłość zabezpieczenia . Odstępy czasowe między warstwami zależą od temperatury otoczenia i powinny wynosić od 6 do 24 godzin.

W przypadku prac w temperaturze poniżej + 50°C oraz powyżej + 300°C i wilgotności względnej powietrza powyżej 70 % prosimy o kontakt z Doradcą Technicznym.
Należy pamiętac im niższa temperatura tym proces utwardzania trwa dłużej. Temperatura otoczenia powinna wynosić od + 50°C do + 300°C .
Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o minimum 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni powłoki.
Minimalna temperatura materiału +15°C.

Pielęgnacja i czas schnięcia

Świeżo ułożony materiał musi być chroniony przed wilgocią i bezpośrednim działaniem wody, przez co najmniej 24 godziny od momentu skończenia aplikacji. W przypadku konieczności stosowania sztucznego nagrzewania, nie należy używać nagrzewnic gazowych , olejowych , parafinowych . Podczas pracy takich urządzeń wydzielają się duże ilości wody i dwutlenku węgla w postaci pary wodnej, które w znaczny sposób zaburzają proces utwardzania żywicy. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych .

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia i urządzenia czyścić niezwłocznie po pracy acetonem lub ksylenem. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Zużycie

 • od 0,6 – 0,8 kg/m2 /warstwę. Zużycie uzależnione jest od stanu podłoża , środowiska agresywnego oraz warunków aplikacji
 • ilość warstw: minimum 2 , zalecane 3-4.

Jeżeli wymagania w zakresie zabezpieczenia powierzchni, odporności chemicznej, odporności na ścieranie będą wyższe wówczas należy nałożyć kolejne warstwy. Odstęp czasowy między warstwami od 6 do 24 godzin..

Opakowania

Składnik A: pojemnik metalowy – 23,35 kg
Składnik B: puszka metalowy – 6,67 kg
Zestaw: A+B – 30,02 kg
Proporcja mieszania wagowa: 3,5 kg : 1 kg (A:B)

Magazynowanie i trwałość

Opakowania należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia. Optymalna temperatura przechowywania od +10°C do +25°C. Przydatność do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji.
Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.

Postępowanie z odpadami

Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady bezpieczeństwa

Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie.

Inne

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Stauber Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Stauber Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Stauber Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej. Przedstawione dane są uśrednionymi wartościami przy temperaturze obróbki +20oC. Niższa temperatura opóźnia, natomiast wyższa przyspiesza przyrost wytrzymałości.

Baza żywica epoksydowa
Gęstość (wg PN EN ISO 2811- 1:2012) [g/cm3 ] Składnik A: ok.1,30-1,45
Składnik B: ok.0,9-1,10
Czas obróbki w temp. +20°C [h] ~ 45 min
Zawartość substancji nielotnych (%) 97
Zużycie kg / m2 od 0,6 do 0,8
Czas schnięcia w temp. +200°C 2 – 4 godz.
Możliwość użytkowania w temp.
+250°C
Lekki ruch po 8 godz.
Pełne obciążenie po 7 dniach
Lepkość (mPas ) Składnik A :30000- 40000mPas
Składnik B :900- 1000mPas A+B-tiksotropowa
Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV) powłoka bez zmian
Twardość ShA9 (po 7 dniach ) 100*
Odporność na obciązenia chemiczne (pH) Od 1,0 do 14
Klasa odporności na ścieranie wg PN-EN 13813 ARO,5
Klasa odporności na uderzenie wg PN-EN 13813 IR4
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach (Mpa) Powyżej 75