Pigmentowana, bezrozpuszczalnikowa, bezwodna żywica epoksydowa Stauber EP 100K

Stauber EP 100K

Pigmentowana, bezrozpuszczalnikowa, bezwodna żywica epoksydowa.

STAUBER EP 100K jest dwukomponentową, pigmentowaną żywicą epoksydową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.

Szczególne właściwości produktu:

  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Zawiera wypełniacze mineralne
  • Nie zawiera rozpuszczalników

STAUBER EP 100K służy do:

  • gruntowania wysezonowanych podłoży betonowych i jastrychów cementowych
  • wykonywania wewnętrznych systemów garażowych i parkingowych
  • do wykonywania posadzek cienkopowłokowych
  • do wykonywania warstw wykończeniowych w przemysłowych systemach na bazie naturalnego kruszywa kwarcowego

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wagowo. Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min. 1,5 N/mm2) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

STAUBER EP 100K jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz).
W przypadku mieszania w innych pojemnikach, materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Przed przystąpieniem do wymieszania komponentów ze sobą należy każdy z nich dokładnie wymieszać w dostarczonym pojemniku. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max.400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny – ok. 2-3 min.

 

APLIKACJA PRODUKTU

Warunki aplikacji:
– temperatura podłoża – min. +10˚C
– wilgotność względna powietrza – max. 75%
Uwaga! należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3oC od temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

Przydatność do obróbki:
W temperaturze 20oC i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 25-30 min.
Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Przykłady zastosowań:
Warstwa gruntująca
STAUBER EP 100K należy aplikować na podłoże w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do uzyskania stanu równomiernego i pełnego nasycenia.
W zależności od rodzaju docelowego rozwiązania posadzkowego świeżą powierzchnię można pozostawić gładką lub też zasypać frakcjonowanym kruszywem kwarcowym w ilości 0,50-1,50 kg/m2.
Zużycie żywicy: 0,30-0,50 kg/m2 – w zależności od chłonności i klasy podłoża.

STAUBER PARKING SYSTEM
Warstwa wykończeniowa
Właściwie wymieszany STAUBER EP 100K należy równomiernie rozłożyć na utwardzonej warstwie zasadniczej za pomocą wałka nylonowego.
Rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Zużycie żywicy: 0,8 kg/m2
Każdą wykonaną warstwę należy pozostawić do utwardzenia na ok. 24 godziny przed wykonaniem kolejnej.

STAUBER TL SYSTEM
Warstwa zasadnicza I
Prawidłowo wymieszany STAUBER EP 100K należy równomiernie rozprowadzić na zagruntowanym podłożu za pomocą wałka do żywic. Po polimeryzacji powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć.
Zużycie żywicy: 0,25 – 0,30 kg/m2
Warstwa zasadnicza II
Prawidłowo wymieszany STAUBER EP 100K należy równomiernie rozprowadzić na zagruntowanym podłożu za pomocą wałka do żywic.
Zużycie żywicy: 0,25 – 0,30 kg/m2
Każdą wykonaną warstwę należy pozostawić do utwardzenia na ok. 24 godziny przed wykonaniem kolejnej.

STAUBER SR SYSTEM
Warstwa zasadnicza
Prawidłowo wymieszany STAUBER EP 100K należy równomiernie rozprowadzić na zagruntowanym podłożu za pomocą stalowej pacy lub wałkiem do żywic, pozostawiając na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać (ok. 3,0 kg/m2 – pełny zasyp) naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2 – 0,8 mm.
Po polimeryzacji nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć.
Zużycie żywicy: 0,50 kg/m2

Warstwa wykończeniowa
Prawidłowo wymieszany STAUBER EP 100K należy równomiernie rozprowadzić na podkładzie z posypką z naturalnego kruszywa kwarcowego w jednej lub dwóch warstwach za pomocą pacy metalowej, gumowej lub wałka. W celu zmniejszenia zużycia materiału zaleca się wykonanie delikatnego szlifowania międzyoperacyjnego szlifierką mechaniczną z papierem ściernym.
Zużycie żywicy:
0,55 – 0,60 kg/m2 – I warstwa
0,25 – 0,30 kg/m2 – II warstwa
Każdą wykonaną warstwę należy pozostawić do utwardzenia na ok. 24 godziny przed wykonaniem kolejnej.
UWAGA! Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym, a także zachodzi duże ryzyko odspajania się powłoki.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem. Związany materiał usuwać mechanicznie.

Pielęgnacja i czas schnięcia
Dopuszczenie do użytkowania w warunkach 20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :
– ruch pieszy – po 24 godzinach
– obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach
– całkowita odporność – po 7 dniach

 

ZUŻYCIE

– jako żywica do gruntowania podłoża – 0,30-0,50 kg/m2 – w zależności od chłonności i klasy podłoża
– STAUBER PARKING SYSTEM – jako warstwa wykończeniowa – 0,8 kg/m2
– STAUBER TL SYSTEM – jako warstwa zasadnicza I – 0,25 – 0,30 kg/m2, jako warstwa zasadnicza II – 0,25 – 0,30 kg/m2
– STAUBER SR SYSTEM – jako warstwa zasadnicza – 0,50 kg/m2, jako warstwa wykończeniowa – 0,55 – 0,60 kg/m2 – I warstwa, 0,25 – 0,30 kg/m2 – II warstwa

 

OPAKOWANIA

Pojemniki 20 kg (składnik A + B)

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować
w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach,
w temperaturze od +10°C do +25°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem i wpływami bezpośredniego nasłonecznienia.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

STAUBER EP 100K sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

 

INNE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy STAUBER.
Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma STAUBER nie ma wpływu.

Baza Żywica epoksydowa
Kolorystyka podstawowa wg RAL K7 w standardzie RAL 7040
Proporcje mieszania składników na 100g mieszaniny:
(komp. A – komp. B)
100 : 17,64
wagowo
Gęstość ok.1,56 g/cm3
Czas zużycia w temp. +20°C – 100 g ok. 25 min.
Przyczepność po 28 dniach powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy
Wyrób zgodny z EN-13813