Stauber Bit 2K

STAUBER BIT 2K jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą (KMB) stworzoną w oparciu o innowacyjną technologię emulsji asfaltowej drobnocząsteczkowej przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budotwli. Wiąże na skutek reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporny na deszcz. Jest on bezpieczny w kontakcie ze styropianem, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje.

Szczególne właściwości produktu:

  • szybkoschnący, wiąże w wyniku reakcji chemicznej
  • zachowuje elastyczność w niskich temperaturach
  • odporny na wysokie ciśnienie wody
  • do nanoszenia grubowarstwowo, nawet do 5 mm w 1 warstwie
  • może być stosowany na podłożach suchych i wilgotnych
  • nie wymaga tynku wyrównawczego
  • elastyczny, mostkujący rysy

STAUBER BIT 2K stosowany jest do wykonania przeciwwodnych izolacji pionowych ścian fundamentowych, ścian piwnicznych oraz części przyziemnych budynku. Dodatkowo służy do przyklejania płyt termoizolacyjnych polistyrenowych EPS, XPS.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nałożeniem należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże musi być czyste, niezmrożone, nośne, równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszających przywieranie. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami
naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża.
Podłoże przed aplikacją należy zagruntować dyspersyjnym preparatem bitumicznym STAUBER BIT PRIMER rozcieńczonym z wodą 1 :1 do 1 : 2 w zależności od chłonności podłoża. Produkt można aplikować na istniejące powłoki z dyspersyjnych mas bitumicznych.
Krawędzie zewnętrzne należy sfazować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyokrąglenia), ich promień wynosi wtedy 4-5 cm. Na podłożach bitumicznych fasetę wykonujemy z odpowiedniej masy KMB (promień 2 cm).
STAUBER BIT 2K można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas wiązania. Przy murze pełnospoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyrównawczego, poza sytuacją, gdy mamy do czynienia z wodą pod ciśnieniem lub zalegającą wodą opadową (izolacja
przeciwwodna). W takiej sytuacji jesli ściana fundamentowa została wykonana z porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) należy wykonać cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie szpachlowanie zamykające z zaprawy cementowej.
STAUBER BIT 2K nie należy stosować na elementach budowli narażonych na negatywne ciśnienie wody gdyż może to doprowadzić do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia się na niej pęcherzy. W miejscach gdzie spodziewane jest występowanie takiego ciśnienia wody należy wykonać uszczelnienie za pomocą hydroizolacji mineralnych np. STAUBER FLEX D2.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

STAUBER BIT 2K dostarczany jest w opakowaniu 30 l, zawierającym dwa składniki w odpowiedniej proporcji. Składnik proszkowy należy wsypać do składnika płynnego i zamieszać ok. 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Rozrobioną masę można obrabiać do 90 min.

 

APLIKACJA PRODUKTU

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakłada się właściwą warstwę za pomocą pacy lub odpowiedniego urządzenia natryskowego. Powłokę nanosi się zawsze od strony ściany narażonej na działanie wody, wtedy unikamy negatywnego ciśnienia hydrostatycznego działającego na izolację. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Jeśli fasety, przed aplikacją preparatu gruntującego, nie zostały wykonane z systemowych zapraw PCC to alternatywnie fasetę wykonuje się z odpowiedniej masy KMB (na podłożach bitumicznych), jej promień nie powinien przekraczać 2 cm. W przypadku występowania w podłożu pustek powietrznych (raków, kawern, porów) potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane). Do wypełnienia ubytków można zastosować masę grubowarstwową. Masę zaciera się w tych punktach gładką stroną pacy. Zagłębienia nie powinny być większe niż 5 mm (w przypadku większych zagłębień, przed położeniem gruntu bitumicznego, należy zastosować odpowiednią zaprawę wyrównawczą). Szpachlowania wypełniającego nie traktuje się jako warstwy hydroizolacji powłokowej. Dzięki takiej aplikacji eliminuje się przypadkowe nieciągłości powłoki oraz ogranicza powstawanie pęcherzy na powierzchni izolacji. W przypadku porowatego podłoża, wysokich temperatur (zbliżonych do temperatury maksymalnej stosowania produktu) i wysokiej wilgotności zaleca się również pierwszą warstwę nakładać zębatą strona pacy, a następnie, po jej wyschnięciu, wypełnić rowki gładką stroną pacy.

W przypadku występowania trudnych warunków wodno-gruntowych, w celu zachowania dodatkowej ostrożności, zaleca się wtapiać tkaninę techniczną (siatkową) na całej powierzchni izolacji. W zależności od warunków wodno-gruntowych oraz głębokości posadowienia obiektu należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. Hydroizolacje przeciwwodne zaleca się wykonać w min. dwóch operacjach roboczych (przy metodzie natryskowej grubość nakładanej pojedynczej warstwy nie powinna przekroczyć 3 mm). Przerwa technologiczna pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw na ogół wynosi ok. 4-5 godzin. Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Czas całkowitego związania hydroizolacji umożliwiający zasypanie wykopu, wynosi około 3 dni. Świeżo nałożona powłoka musi być chroniona przed intensywnym nasłonecznieniem (np. poprzez zacienienie), zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Po związaniu powłokę hydroizolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z zasypywaniem wykopu. Zaleca się zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeśli nie w postaci wodoodpornych płyt termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub włókniny. Folie kubełkowe nie powinny być stosowane do ochrony mas PMBC (KMB) z uwagi na to, iż kubełki pod wpływem nacisku gruntu mogą naciskać miejscowo na masę PMBC (KMB) i ją uszkodzić. Wyjątkiem są folie profilowane ze zintegrowaną włókniną filtrującą. Dobór zabezpieczenia zależny jest od rodzaju konstrukcji (w przypadku wątpliwości, skontaktuj się z Działem Technicznym). Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodzić pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Podczas nakładania masy uszczelniane powierzchnie chronić przed zaciekami wody np. przed wodą cieknącą z pielęgnowanej powierzchni stropów. Do aplikacji natryskowej używać pomp np. typu WAGNER HC 970, Inotec InoBeam M8.
Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje się za pomocą STAUBER BIT 2K, nakładanego pasem o szerokości ok. 50 cm w dwóch przejściach z wkładką zbrojącą w postaci siatki z włókna szklanego. Grubość wyschniętej warstwy STAUBER BIT 2K powinna wynosić 3- 4 mm.

Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując odpowiednie taśmy z tkaniny poliestrowej powleczonej TPE , które sa wklejane na STAUBER BIT 2K, a w przypadku wody pod ciśnieniem na żywicę epoksydową i później łączone z izolacją powierzchniową, należy pamiętać o stosowaniu mankietów do uszczelnienia wszelkiego typu przejść instalacyjnych. Uszczelnienie przejść instalacyjnych za pomocą niniejszego produktu jest jedynie izolacją powłokową wspierającą uszczelnienia systemowe (tuleje z kołnierzami, łańcuchy uszczelniające, sznury bentonitowe), których zastosowanie jest konieczne. W przypadku hydroizolacji przeciwwodnych zalecamy stosowanie wkładek uszczelniających wewnętrznych z tworzywa sztucznego, które wbetonowuje się w rdzeniu ściany żelbetowej

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych
STAUBER BIT 2K nałożyć punktowo na płyty polistyrenowe (10-12 placków wielkości dłoni na płytę 0,5 m2). Następnie, po odczekaniu ok. 15 min (w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej lub krócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska do równego podłoża. Klejenie rozpoczyna się od dna wykopu. Płyty termoizolacyjne zaleca się oprzeć na odsadzce ławy fundamentowej, a jeśli jest to niemożliwe podeprzeć je podczas wiązania. Płyty ocieplające hydrofobizowane przed klejeniem należy przeszlifować. Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt długi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga po 3-7 dobach (wtedy dopiero możliwe jest zasypywanie wykopu). W przypadku stosowania płyt ze styropianu/styroduru jako warstwy ochronnej przy zasypywaniu wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby ich ewentualne przemieszczenia nie uszkodziły hydroizolacji. Klejąc płyty termoizolacyjne w strefie cokołowej zaleca się dodatkowe ich mocowanie mechaniczne z uwagi na możliwość niestandardowego obciążenia ściany – cokołu np. płytką elewacyjną. Nie zamykać szczelnie przestrzeni pomiędzy styropianem i ścianą fundamentową. Jedynie podczas deszczu, kiedy masa bitumiczna jest jeszcze niezwiązana, należy osłonić szczelinę między styropianem i ścianą przed przedostaniem się do niej wody opadowej.


Warunki aplikacji:

Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić przed zaschnięciem preparatu wodą, po zaschnięciu z użyciem rozpuszczalników organicznych. Urządzenia natryskowe czyścić natychmiast po zakończeniu prac zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.


ZUŻYCIE

hydroizolacja przeciwwilgociowa:
grubość powłoki 3 mm: ok. 3,6 L / m2

hydroizolacja przeciwwodna (woda zalegająca/ napierająca woda opadowa*):
grubość powłoki 3 mm: ok. 3,6 L / m2

hydroizolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie):
grubość powłoki 4-5 mm: ok. 4,8 L / m2

szpachlowanie drapane:
1,0 do 2 L / m2

klejenie płyt EPS, XPS:
1,0 do 1,5 L / m2

*) Z takim przypadkiem mamy do czynienia, gdy w poziomie posadowienia budowli lub poniżej znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody i podczas opadów atmosferycznych dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych. Poziom wody gruntowej dla tego przypadku powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty fundamentowej.

 

OPAKOWANIA

Pojemniki 30 L.

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej +5°C. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.
Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.
Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.
INNE

Nie należy stosować do materiałów smołowych. Nie stosować do złącz styropian-styropian.
Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 55%wilgotności względnej powietrza.
Wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia.

Baza Składnik płynny A: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających, wypełnienie polistyrenowe;
Składnik sypki B: modyfikowane cementy
Gęstość składnik A – 0,7 g / cm3
składnik B – 1,4 g / cm3
Barwa czarna
Odstęp miedzy warstwami 4 – 5 godzin
Odporność na deszcz po 3 godzinach
Zasypanie wykopu po 2 dobach;
nie później niż 3 miesiące
Zdolność mostkowania rys CB2
Wodoszczelność W2A
Wodoodporność spełnia wymagania
Elastyczność w niskiej temperaturze spełnia wymagania
Stabilność wymiarowa w niskich temperaturach spełnia wymagania
Czas zużycia po wymieszaniu do 90 min
Pełne właściwości klejące po 3 – 7 dobach
Proporcje mieszania 1 : 2,83 (B:A)
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C
Reakcja na ogień E
Zużycie 1,2 l / m2 / 1 mm
Zgodność z normą PN-EN 15814:2011