Stauber Bit 1K

STAUBER BIT 1K jest elastyczną, jednoskłądnikową  masą uszczelniającą (KMB) stworzoną w oparciu o innowacyjną technologię emulsji asfaltowej drobnocząsteczkowej  przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Po 6-7 godzinach jest odporny na deszcz. Jest on bezpieczny w kontakcie ze styropianem, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje.


Szczególne właściwości produktu

  • gotowy do użycia , po otwarciu i odpowiednim przechowywaniu, możliwy do stosowania w długich odstępstwach czasowych
  • zachowuje elastyczność w niskich temperaturach
  • odporny na wysokie ciśnienie wody do nanoszenia grubowarstwowo, nawet do 5 mm w 1 warstwie
  • aplikowany urządzeniem natryskowym lub pacą
  • nie wymaga tynku wyrównawczego
  • elastyczny, mostkujący rysy
  • odporny na substancje występujące naturalnie w gruncie

STAUBER BIT 1K stosowany jest do wykonania przeciwwodnych izolacji pionowych ścian fundamentowych, ścian piwnicznych oraz części przyziemnych budynku. Dodatkowo służy do przyklejania płyt termoizolacyjnych polistyrenowych EPS, XPS.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nałożeniem należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże musi być czyste, niezmrożone, nośne, równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszających przywieranie. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową.  Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża.

 

Podłoże przed aplikacją należy zagruntować dyspersyjnym preparatem bitumicznym STAUBER BIT PRIMER rozcieńczonym z wodą 1 :1 do 1 : 2 w zależności od chłonności podłoża. Produkt można aplikować na istniejące powłoki z dyspersyjnych mas bitumicznych.

 

Krawędzie zewnętrzne należy sfazować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyokrąglenia), ich promień wynosi wtedy 4-5 cm. Na podłożach bitumicznych fasetę wykonujemy z materiału Stauber BIT 1K (promień 2 cm).

 

STAUBER BIT 1K można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas wiązania. Przy murze pełnospoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyrównawczego, poza sytuacją, gdy mamy do czynienia z wodą pod ciśnieniem lub zalegającą wodą opadową (izolacja przeciwwodna). W takiej sytuacji jesli ściana fundamentowa została wykonana z porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) należy wykonać cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie szpachlowanie zamykające z zaprawy cementowej.

 

STAUBER BIT 1K nie należy stosować  na elementach budowli narażonych na negatywne ciśnienie wody gdyż może to doprowadzić do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia się na niej pęcherzy. W miejscach gdzie spodziewane jest występowanie takiego ciśnienia wody należy wykonać uszczelnienie za pomocą hydroizolacji mineralnych np. STAUBER FLEX D2.

 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

 STAUBER BIT 1K jest gotowy do użycia. Przy odpowiednim zabezpieczeniu  masę można obrabiać w długich odstępstwach czasowych.

 

APLIKACJA PRODUKTU

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakłada się właściwą warstwę za pomocą pacy lub odpowiedniego urządzenia natryskowego. Powłokę nanosi się zawsze od strony ściany narażonej na działanie wody, wtedy unikamy negatywnego ciśnienia hydrostatycznego działającego na izolację. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Jeśli fasety, przed aplikacją preparatu gruntującego, nie zostały wykonane z systemowych zapraw PCC to alternatywnie fasetę wykonuje się z masy (na podłożach bitumicznych), jej promień nie powinien przekraczać 2 cm. W przypadku występowania w podłożu pustek powietrznych (raków, kawern, porów) potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane). Do wypełnienia ubytków można zastosować masę grubowarstwową. Masę zaciera się w tych punktach gładką stroną pacy. Zagłębienia nie powinny być większe niż 5 mm (w przypadku większych zagłębień, przed położeniem gruntu bitumicznego, należy zastosować odpowiednią zaprawę wyrównawczą). Szpachlowania wypełniającego nie traktuje się jako warstwy hydroizolacji powłokowej. Dzięki takiej aplikacji eliminuje się przypadkowe nieciągłości powłoki oraz ogranicza powstawanie pęcherzy na powierzchni izolacji. W przypadku porowatego podłoża, wysokich temperatur (zbliżonych do temperatury maksymalnej stosowania produktu) i wysokiej wilgotności zaleca się również pierwszą warstwę nakładać zębatą strona pacy, a następnie, po jej wyschnięciu, wypełnić rowki gładką stroną pacy.

W przypadku występowania trudnych warunków wodno-gruntowych, w celu zachowania dodatkowej ostrożności, zaleca się wtapiać tkaninę techniczną (siatkową) na całej powierzchni izolacji. W zależności od warunków wodno-gruntowych oraz głębokości posadowienia obiektu należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. Hydroizolacje przeciwwodne zaleca się wykonać w min. dwóch operacjach roboczych (przy metodzie natryskowej grubość nakładanej pojedynczej warstwy nie powinna przekroczyć 3 mm). Przerwa technologiczna pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw na ogół wynosi ok. 6-7 godzin. Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Czas całkowitego związania hydroizolacji umożliwiający zasypanie wykopu, wynosi około 3 dni. Świeżo nałożona powłoka musi być chroniona przed intensywnym nasłonecznieniem (np. poprzez zacienienie), zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Po związaniu powłokę hydroizolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z zasypywaniem wykopu. Zaleca się zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeśli nie w postaci wodoodpornych płyt termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub włókniny. Folie kubełkowe nie powinny być stosowane do ochrony mas PMBC (KMB) z uwagi na to, iż kubełki pod wpływem nacisku gruntu mogą naciskać miejscowo na masę PMBC (KMB) i ją uszkodzić. Wyjątkiem są folie profilowane ze zintegrowaną włókniną filtrującą. Dobór zabezpieczenia zależny jest od rodzaju konstrukcji (w przypadku wątpliwości, skontaktuj się z Działem Technicznym). Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodzić pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Podczas nakładania masy uszczelniane powierzchnie chronić przed zaciekami wody np. przed wodą cieknącą z pielęgnowanej powierzchni stropów. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej pod płytą fundamentową hydroizolację należy wykonywać na betonie podkładowym klasy C20/25 (dawne B25). Na związanej warstwie hydroizolacji należy ułożyć warstwę separacyjną z płyt ocieplających lub np. z folii PE, a następnie wykonać 4 cm betonową warstwę ochronną. Do aplikacji natryskowej używać pomp np. typu WAGNER HC 970, Inotec InoBeam M8.

 

Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje się za pomocą STAUBER BIT 1K, nakładanego pasem o szerokości ok. 50 cm w dwóch przejściach z wkładką zbrojącą w postaci siatki z włókna szklanego. Grubość wyschniętej warstwy STAUBER BIT 1K powinna wynosić 3- 4 mm.

 

Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując odpowiednie taśmy uszczelniające z tkaniny poliestrowej powleczonej TPE, które sa wklejane na STAUBER BIT 1K, a w przypadku wody pod ciśnieniem na żywicę epoksydową i później łączone z izolacją powierzchniową. Należy pamiętać o stosowaniu mankietów do uszczelnienia wszelkiego typu przejść instalacyjnych. Uszczelnienie przejść instalacyjnych za pomocą niniejszego produktu jest jedynie izolacją powłokową wspierającą uszczelnienia systemowe (tuleje z kołnierzami, łańcuchy uszczelniające, sznury bentonitowe), których zastosowanie jest konieczne. W przypadku hydroizolacji przeciwwodnych zalecamy stosowanie wkładek uszczelniających wewnętrznych z tworzywa sztucznego, które wbetonowuje się  w rdzeniu ściany żelbetowej

 

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych STAUBER BIT 1K nałożyć punktowo na płyty polistyrenowe (10-12 placków wielkości dłoni na płytę 0,5 m2). Następnie, po odczekaniu ok. 15 min (w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej lub krócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska do równego podłoża. Klejenie rozpoczyna się od dna wykopu. Płyty termoizolacyjne zaleca się oprzeć na odsadzce ławy fundamentowej, a jeśli jest to niemożliwe podeprzeć je podczas wiązania. Płyty ocieplające hydrofobizowane przed klejeniem należy przeszlifować. Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt długi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga po 3-7 dobach (wtedy dopiero możliwe jest zasypywanie wykopu). W przypadku stosowania płyt ze styropianu/styroduru jako warstwy ochronnej przy zasypywaniu wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby ich ewentualne przemieszczenia nie uszkodziły hydroizolacji. Klejąc płyty termoizolacyjne w strefie cokołowej zaleca się dodatkowe ich mocowanie mechaniczne z uwagi na możliwość niestandardowego obciążenia ściany – cokołu np. płytką elewacyjną. Nie zamykać szczelnie przestrzeni pomiędzy styropianem i ścianą fundamentową. Jedynie podczas deszczu, kiedy masa bitumiczna jest jeszcze niezwiązana, należy osłonić szczelinę między styropianem i ścianą przed przedostaniem się do niej wody opadowej.

 

Warunki aplikacji:

Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C

 

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić przed zaschnięciem preparatu wodą, po zaschnięciu z użyciem rozpuszczalników organicznych. Urządzenia natryskowe czyścić natychmiast po zakończeniu prac zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.
ZUŻYCIE 

hydroizolacja przeciwwilgociowa:
grubość powłoki 3 mm: ok. 3,6 l / m2

hydroizolacja przeciwwodna (woda zalegająca/ napierająca woda opadowa*):
grubość powłoki 3 mm: ok. 3,6 l / m2

 hydroizolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie):
grubość powłoki 4 mm: ok. 4,8 l  / m2

 szpachlowanie drapane:
1- 2 l / m2

klejenie płyt EPS, XPS:
1 – 1,5 l / m2

*) Z takim przypadkiem mamy do czynienia, gdy w poziomie posadowienia budowli lub poniżej znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody i podczas opadów atmosferycznych dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych. Poziom wody gruntowej dla tego przypadku powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty fundamentowej.

 

OPAKOWANIA

Kontener 1000 l

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej +5°C. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.
Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.
Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Baza Wodna emulsja asfaltów , kauczuków i dodatków uszlachetniających , wypełnienie polistyrenowe
Gęstość 0,66 g/ cm3
Barwa czarna
Odstęp miedzy warstwami 6-7 godzin
Odporność na deszcz po 6-7 godzinach
Zasypanie wykopu po 3 dobach;
nie później niż 3 miesiące
Zdolność mostkowania rys CB2
Wodoszczelność W2A
Wodoodporność spełnia wymagania
Elastyczność w niskiej temperaturze spełnia wymagania
Stabilność wymiarowa w niskich temperaturach spełnia wymagania
Czas zużycia do stosowania w długich odstępstwach czasowych
Pełne właściwości uszczelniające po 3 – 7 dobach
Grubość nanoszenia do 5 mm w 1 warstwie
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C
Reakcja na ogień E
Zużycie 1,2 l / m2 / 1 mm
Zgodność z normą PN-EN 15814:2011